UniC-onderwijs

Op je toekomst voorbereid

UniC biedt inmiddels 19 jaar eigenzinnig havo-vwo-onderwijs aan en we zijn daarin succesvol. We onderscheiden ons met de volgende 10 kenmerken:

1. UniC biedt eigenzinnig onderwijs

Leerlingen krijgen onderwijs dat aansluit bij de eisen van deze tijd. Natuurlijk halen ze een regulier havo- of vwo-diploma.

2. Leerlingen oefenen met maatschappelijke en actuele situaties

Leerlingen gaan actief met hun leerstof aan de slag in de buitenwereld. Bijvoorbeeld door bedrijven te helpen bij hun vraagstukken.

3. Leerlingen ontdekken hoe je effectief kunt samenwerken

Leerlingen verdelen taken als ze samen een opdracht maken. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de planning. Ze reflecteren op zaken als hoe kan de planning worden gehaald. Hoe verloopt de samenwerking en wat doe je als iemand afhaakt. Op UniC oefenen leerlingen hiermee en worden ze hierin begeleid.

4. Leerlingen ontwikkelen een kritische en onderzoekende houding

Leren is op UniC een actieve bezigheid. Hoe denk je over een bepaald onderwerp en wat kun je erover te weten komen? Leerlingen worden begeleid. Wat is waar, wat niet en hoe kom je daarachter?

5. Docenten geven het goede voorbeeld door zich te blijven ontwikkelen

Leerlingen en docenten doorlopen een vergelijkbaar proces. Ook docenten werken veelvuldig samen, reflecteren en geven elkaar feedback. Op die manier kunnen zij zich beter inleven in de leerlingen en hen goed ondersteunen.

6. Er wordt intensief gebruik gemaakt van ICT- en multimedia toepassingen

Op school volgen de leerlingen soms een workshop en thuis bekijken ze de uitleg van een docent op YouTube. Of ze leren uit een boek en volgen de social media. Deze toepassingen verschillen per vak, leerjaar en docent.

7. Leerlingen ontwikkelen hun talent, tonen initiatief en nemen verantwoordelijkheid

Op UniC krijgen leerlingen volop gelegenheid om te ontdekken waar ze goed in zijn en en krijgen ze de ruimte om keuzes te maken. Bijvoorbeeld het combineren van een bèta-profiel met een kunstvak.

8. Leerlingen worden intensief begeleid

Op UniC hebben mentoren gemiddeld meer tijd per leerling dan op veel andere scholen. Mentoren begeleiden de studievoortgang, de persoonlijke ontwikkeling en de samenwerking met anderen.

9. UniC biedt een veilige omgeving

Leerlingen durven zichzelf te uiten en zich te ontwikkelen. Dat wordt extra duidelijk op speciale dagen zoals Paarse Vrijdag waar veel leerlingen actief aan meedoen. We hechten veel waarde aan een plezierige sfeer en een veilig klimaat.

10. Leerlingen halen een diploma met méér-waarde

De leerlingen op UniC hebben na het behalen van hun diploma zicht gekregen op wie zij zijn, wat zij willen en wat zij kunnen. Ook hebben zij hun persoonlijkheid ontwikkeld en zijn zij sociaal vaardig.

Docententeam en teamteaching

UniC is trots op haar docenten, omdat zij op een vakkundige manier en met veel enthousiasme onze eigenzinnige vorm van onderwijs vormgeven en ook waarmaken.

Docententeam

Het team van UniC bestaat uit bevoegde 1e en 2e graads docenten aangevuld met stagiaires. Vaak studenten van de lerarenopleiding van de Hogeschool van Utrecht en van de Universiteit van Utrecht. De combinatie van docenten en stagiaires zorgt ervoor dat we enerzijds gebruik maken van de ervaring van bevoegde docenten en anderzijds ons voordeel doen met nieuwe onderwijskundige inzichten van de opleidingen. Bovendien brengen de studenten jeugdig enthousiasme met zich mee. Zo levert UniC een bijdrage aan de ontwikkeling van toekomstige docenten, die regelmatig na het afronden van hun opleiding bij UniC komen werken.

Domeinen en groepen

Leerlingen krijgen in de onderbouw regelmatig onderwijs in een domein, waarbij circa 60 leerlingen in één ruimte zitten. In een domein zitten twee klassen in een grote ruimte waar een deel les krijgt van een docent en een deel zelfstandig aan het werk gaat. Ze worden dan begeleid door meerdere docenten. Op die manier kunnen docenten gebruikmaken van elkaars kwaliteiten en leerlingen kunnen veelvuldig samenwerken binnen hun maatjescirkel, leers hiervoor op pagina 23.

In de bovenbouw zijn de groepen kleiner en is de groepsgrootte afhankelijk van de te volgen (profiel)vakken.

Onderwijs

Onderbouw: persoonlijke groei

Op UniC hebben we een brede brugklas waarbij de eerste drie leerjaren vooral in het teken staan van het leren leren. Hoe kun je zelfstandig leren én samenwerkend leren? Hoe leer je over jezelf te praten? Hoe houd je je resultaten bij? Hoe zorg je ervoor dat je voldoende presteert, zodat je overgaat naar het volgende leerjaar? Daarnaast ontwikkelen leerlingen hun talenten en interesses zodat ze ontdekken wie ze zijn.

Leren in de onderbouw

De leerlingen werken met thema’s en opdrachten uit het leergebied natuur of maatschappij. In het thema natuur zijn de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde geïntegreerd. En in het thema maatschappij bestaat uit geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappij. Deze thema’s worden met elkaar afgewisseld. Daarnaast krijgen leerlingen wekelijks het vak MotiVaktie dat zich specifiek richt op ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling, lees meer over dit vak op pagina 24. Voor de verdere lesverdeling, kijk je in de lessentabel onder praktische zaken/lessentabel.

Keuzes maken

Vanaf leerjaar 3 wordt steeds meer nadruk gelegd op vakgericht werken en kennisverwerving. Het is ook belangrijk dat leerlingen ontdekken wat ze willen, want ze gaan keuzes maken. Na leerjaar 3 stromen ze door naar havo of vwo. Ze kiezen een profiel en vakken? Ook starten ze met het verkennen van de arbeidsmarkt. Leerlingen moeten steeds grotere hoeveelheden kennis tot zich nemen en over langere periodes hun werk plannen. Verder krijgen ze voorlichting en advies over vervolgstudies en beroepen.

Bovenbouw: diploma halen

In leerjaar 4 gaan leerlingen aan de slag met het profiel waar ze aan het einde van leerjaar 3 voor gekozen hebben. Ze zetten dan ook de eerste stap naar het examen, en volgen het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De resultaten die ze behalen staan in Magister en tellen mee voor het eindexamen. De leerlingen van 5 havo en 6 vwo starten direct met de voorbereiding van hun examen. De leerlingen in 5 vwo gaan eerst nog een jaar verder verdiepen.

Leren in de bovenbouw

In de bovenbouw werken leerlingen afwisselend individueel en samen. Tijdens claimuren krijgen leerlingen instructie van vakdocenten. Daarnaast werken ze tijdens de keuzewerktijd (KWT) zelfstandig of samen aan hun verwerkingsopdrachten onder begeleiding van docenten. Tijdens Challenge werken leerlingen aan profiel- gebonden, vakoverstijgende projecten, waarbij de verbinding met de buitenwereld wordt gezocht. Het schooljaar is opgedeeld in periodes die worden afgesloten met een toetsweek.

Maatjescirkel, UniC-weken, MotiVaktie, V-blokken en Challenges

UniC heeft bijzondere, unieke kenmerken.

Maatjescirkel

In de onderbouw zitten leerlingen in een vaste maatjescirkel (mc) van ongeveer vijf leerlingen, die voor een periode van ongeveer twaalf weken met elkaar samenwerken. Binnen die cirkel werken leerlingen met elkaar aan opdrachten die ze gezamenlijk uitvoeren. Leerlingen leren zo hun eigen kwaliteiten kennen en geven elkaar feedback. De vaste begeleider van de maatjescirkel is ook de mentor van de leerlingen. Daarnaast werken leerlingen uiteraard ook individueel.

UniC-weken

In de onderbouw zijn er gemiddeld twee UniC-weken per jaar. Tijdens deze weken werken leerlingen met elkaar aan thema’s, die verder gaan dan het reguliere onderwijsprogramma. Er worden thema’s behandeld zoals mediawijsheid en duurzaamheid. Projecten die veel vragen van de ondernemende kwaliteiten van leerlingen zijn vaak onderdeel van de UniC-week. De UniC-weken worden meestal op een bijzondere wijze afgesloten. In de bovenbouw zijn de UniC-weken toetsweken.

MotiVaktie

Bij het vak MotiVaktie worden leerlingen ondersteund bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ze verkennen hun interesses, ontdekken wie ze zijn en wat ze boeit. Ze krijgen de ruimte om nieuwe dingen te onderzoeken en nieuwe wegen in te slaan. De MotiVaktietijd wordt ook gebruikt om belangrijke studievaardigheden als reflecteren, organiseren, structureren en plannen aan te leren die de leerlingen bij andere vakken weer nodig hebben.

MotiVaktie in de onderbouw

In het eerste en tweede leerjaar werken de leerlingen in een blokuur per week aan een onderwerp waar ze zelf voor kiezen. De periodes duren zes tot acht weken. Alleen of samen met andere leerlingen schrijven ze een plan, vragen er goedkeuring voor, voeren het uit, reflecteren op het proces en presenteren de resultaten aan hun medeleerlingen. Een vast team docenten begeleidt dit proces en houdt ook zicht op de voortgang. Leerlingen mogen op school werken maar ook thuis of op een locatie. In het derde leerjaar heeft MotiVaktie vooral als doel om leerlingen te ondersteunen in de keuzes die ze gaan maken. Daarom krijgen ze veel voorlichting en advies over vervolgstudies en beroepen en worden er stages aangeboden.

V-blokken

Wat zijn V-blokken?

UniC wil de autonomie van leerlingen stimuleren. Daarvoor zijn V-blokken ontwikkeld. Om leerlingen uit te dagen, te ondersteunen en om ze meer richting en regie te geven in wat ze zelf willen leren en ontwikkelen.

V-blokken in leerjaar 1

Het V-blok vindt aan het einde van de dag plaats van14.45 tot 15.45 uur en staat voor leerlingen uit leerjaar 1 in het teken van projecten, zoals het starten van een pop-up restaurant. De projecten hebben een looptijd van 5 tot 6 weken. Het laatste uur van iedere lesdag (behalve maandag) wordt hiervoor gebruikt.

V-blokken in leerjaar 2 tot en met 4

In leerjaar 2 t/m 4 krijgen leerlingen de ruimte om zelf meer invulling aan hun V-blokken te geven. De focus verschuift van ‘hoe werk ik tijdens mijn V-blok?’ naar ‘welk V-blok ga ik volgen?’ Op dinsdag tot en met vrijdag is er van 14.45 tot 15.45 uur een aanbod van verbredende V-blokken en versterkende V-blokken.

Elke leerling kiest één verbredend V-blok. Dit is een interessante, vakoverstijgende serie lessen/workshops waarbij leerlingen nieuwe dingen leren die bij hen passen. Ze doen vaardigheden op die aansluiten bij hun leerbehoefte. Verbredende V-blokken worden leerjaar overstijgend aangeboden. Het verbredende V-blok wordt op één dag ingepland (op dinsdag t/m vrijdag).

Daarnaast schrijven leerlingen zich in voor versterkende V-blokken. Ze V-blokken kunne leerlingen extra ondersteunen op vakniveau of vaardigheden, denk aan: wiskunde, Engels, plannen, leren leren, rekenen, begrijpend lezen, taal, in groepjes werken. Als leerlingen deze ondersteuning niet nodig hebben, mogen ze thuis aan school werken. Ze zijn wel beschikbaar voor school, want ze kunnen ook uitgenodigd worden voor begeleiding of om schoolwerk in te halen.

We starten dit schooljaar in periode 1 met één verbredend V-blok waar alle leerlingen aan deelnemen. Daarnaast worden direct versterkende V-blokken aangeboden. Het keuzeaanbod van verbredende V-blokken start vanaf periode 2, zodat er voldoende voorbereidingstijd is om met elkaar tot een mooi en passend aanbod te komen.

Leerjaar 5 en 6 hebben geen V-blokken.

Challenges

In de bovenbouw heb je naast je reguliere vakken elke week een blokuur challenge. De leerling gaat met een groep medeleerlingen op een realistische en creatieve manier aan de slag met een actueel thema binnen hun profiel. Zij krijgen een vraagstuk als opdracht en proberen concrete oplossingen te bedenken. Zij doen hiervoor onderzoek door bijvoorbeeld enquêtes te houden of experimenten uit te voeren en werken bij voorkeur samen met partijen buiten school zoals Rijkswaterstaat, Gemeente Utrecht of buurtteams.

Voortgang van het leerproces

Ontwikkeling

Leren op UniC is een continu proces. Docenten maken lessen en opdrachten, zodanig dat leerlingen regie kunnen nemen op hun leerproces. Docenten geven feedback via de elektronische leeromgeving It’s Learning of in direct contact met de leerling. De mentor volgt de voortgang van de leerlingen en dit kan tijdens mentorgesprekken met ouders en leerlingen besproken worden. In Magister staan de gespreksverslagen en kun je de voortgang van je kind volgen. Leerlingen nemen op UniC zelf de verantwoordelijkheid voor het bespreken van hun voortgang en zij presenteren hun bevindingen tijdens driehoekgesprekken (ouder-leerling-mentor). Alle afspraken over het monitoren van de voortgang staan beschreven in het leerlingenstatuut.

Beoordelingen en overgang

Tijdens het schooljaar kunnen de ouders de voortgang van hun kind volgen in Magister. Elke ouder krijgt daarvoor eigen inloggegevens. In leerjaar 1, 2 en 3 wordt beoordeeld met o = onvoldoende, v = voldoende, g = goed en u = uitstekend. De moderne vreemde talen werken in deze leerjaren met het ERK (het Europees Referentie Kader), waarbij leerlingen onder, op of boven het getoetste niveau kunnen presteren. In leerjaar 4, 5 en 6 wordt beoordeeld met cijfers.

Naast de resultaten in Magister geven docenten feedback en feedforward aan de leerling in de vorm van een stoplicht. Dit is ook zichtbaar in Magister.

Voor ieder leerjaar gelden doorstroomregelingen, deze vind je op de website van UniC onder UniC/Doorstroomregeling & PTA. Zijn er tussendoor vragen over de voortgang, dan is het altijd mogelijk op contact op te nemen met de mentor. Docenten zijn ook per e-mail bereikbaar voor onderwijsinhoudelijke vragen.


Keuzemoment havo/vwo en profielkeuze

Keuze voor havo/vwo

Aan het einde van leerjaar 2 krijgen de leerlingen een voorlopig advies voor havo of vwo.
Aan het einde van leerjaar 3 wordt er, samen met ouders en leerlingen, een definitieve keuze voor havo of vwo gemaakt. In de loop van het jaar is hier alle aandacht, begeleiding en advies voor.

Profielkeuze

Op UniC kan uit vier profielen worden gekozen voor de bovenbouw:

  1. Cultuur en Maatschappij
  2. Economie en Maatschappij
  3. Natuur en Techniek
  4. Natuur en Gezondheid

Examen doen

In de bovenbouw wordt gericht toegewerkt naar het centraal eindexamen.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Uiterlijk 1 oktober ontvangen alle leerlingen uit de jaren 4 t/m 6 de laatste versie van het Programma van Toetsing en Afsluiting. In het PTA staat per vak aangegeven welke toetsen er zijn, welke stof daarbij aan bod komt en hoe zwaar het cijfer van de toets meetelt bij de bepaling van het eindcijfer voor dat bepaalde vak. Op basis van een PTA kan een leerling uit de bovenbouw een planning maken van de werkzaamheden voor het lopende schooljaar.

Examenreglement

In het examenreglement staan alle afspraken en regels voor het schoolexamen (SE) en het centraal schriftelijk eindexamen (CE). Dit reglement geldt voor alle scholen van NUOVO en staat op de website www.nuovo.eu Op basis van het algemene reglement heeft UniC een aanvullend reglement gemaakt. Dit reglement wordt samen met het PTA aan de leerlingen uitgereikt. Wij adviseren leerlingen en ouders om dit reglement zorgvuldig door te nemen.

Examentraining

Na het afronden van de examenstof, bereiden de leerlingen in 5 havo en 6 vwo zich voor op hun eindexamen. Dat doen zij onder leiding van hun docenten. Alle activiteiten zijn dan gericht op het eindexamen:

  • Algemene workshops (timemanagement, hoe ga je om met examenvragen etcetera).
  • Vakinhoudelijke workshops.
  • Stilteruimte om te oefenen met proefexamens.
  • Examentrainingen, vakgericht.