Participatie

Medezeggenschap

UniC heeft een schoolmedezeggenschapsraad, de MR. In deze raad zijn drie geledingen vertegenwoordigd: leerlingen, ouders en medewerkers. De MR praat met de schoolleiding over de kwaliteit van het onderwijs, formatie en financiën. Volgens de wet is de school verplicht om over deze onderwerpen overleg te voeren met de MR. Soms heeft de hele MR of een geleding uit de MR ook instemmingsrecht. Meer informatie over de MR en haar leden vind je op onze website onder praktische informatie/medezeggenschap.

Medezeggenschapsraad NUOVO Scholen

NUOVO Scholen, de stichting waaronder UniC valt, heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zitten vertegenwoordigers van alle aangesloten NUOVO Scholen. De GMR overlegt met het College van Bestuur van NUOVO Scholen over zaken als de arbeidsvoorwaarden, het taakbeleid en het bestuursformatieplan. Namens UniC zitten er in de GMR een leerling en een medewerker.

Betrokkenheid van de leerlingen

Op UniC hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van de leerlingen bij het onderwijs en bij de school. Dit vinden we passend bij ons idee van medeverantwoordelijkheid van de leerlingen voor hun eigen leerproces. Bovendien levert het een essentiële bijdrage aan UniC als lerende organisatie die continu werkt aan kwaliteitsverbetering.

Leerlingarena en Leerlingenraad

De inspraak van leerlingen is op UniC per bouw georganiseerd. Elke teamleider zorgt ervoor dat er binnen de bouw regelmatig met de leerlingen of een vertegenwoordiging daarvan overleg wordt gevoerd in de vorm van een Leerlingarena. Daarnaast is er een leerlingenraad. Deze overlegt regelmatig met de rector en/of het team over allerlei zaken die de school en de leerlingen aangaan. Met dit overleg proberen we de betrokkenheid van de leerlingen bij de school te vergroten. Vertegenwoordigers van de leerlingenraad hebben zitting in de MR en de GMR, leerlingenraad@unic-utrecht.nl

Leerlingenstatuut

Op alle NUOVO Scholen geldt hetzelfde overkoepelende leerlingenstatuut. UniC heeft dit statuut uitgewerkt in een leerlingenstatuut voor de school. Daarin staan de rechten en de plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut is verder uitgewerkt in een serie schoolafspraken, die met de leerlingen wordt besproken. Dit statuut is te vinden op de website.

Stewardship

Een schone, veilige en rustige school maken we met elkaar. Hiervoor heeft UniC het programma Schoolsteward. Binnen dit programma zijn leerlingen medeverantwoordelijk om de school rustig, veilig en schoon te houden. Dit doen ze onder andere door elkaar aan te spreken op gedrag. Zo ontwikkelen leerlingen verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en voor een schone, rustige en veilige school. Tijdens de pauzes lopen stewards in tweetallen door de school.

De stewards, leerlingen uit leerjaar 3, lopen in tweetallen de school rond om medeleerlingen te helpen herinneren om hun afval in de prullenbak te gooien en/of aan te spreken op hun gedrag. Deze leerlingen staan middenin hun schoolcarrière: ze weten in leerjaar 4 hoe het is om steward te zijn, leerlingen uit leerjaar 2 weten dat zij in leerjaar 3 steward zullen zijn. Het programma Schoolsteward is goedgekeurd door de overheid.

Feestcommissie

UniC heeft een actieve en enthousiaste een feestcommissie. Als het je als leerling leuk lijkt om feesten te organiseren, dan kan je je aanmelden bij de feestcommissie. De leerlingen krijgen veel eigen verantwoordelijkheid en worden begeleid door een docent die de eindverantwoordelijkheid draagt. Aanmelden kan via feestcommissie.ll@unic-utrecht.nl

GSA

De afkorting GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance. De GSA staat open voor alle leerlingen die zich verbonden voelen met thema’s rondom seksuele- of genderidentiteit. De GSA zet zich op school in met voorlichting en activiteiten die bijdragen aan de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent. De GSA organiseert in samenwerking met een docent verschillende activiteiten zoals Paarse Vrijdag en deelname aan de Utrechtse Canal Pride. Zo wordt er bijgedragen aan een veilig en open schoolklimaat voor iedereen.

Betrokkenheid van de ouders

Dankzij de betrokkenheid van ouders bij UniC zijn we goed op de hoogte van wat er onder ouders leeft. We kunnen tijdig signalen opvangen, onderwerpen aanbrengen en zaken verbeteren die voor ouders en leerlingen van belang zijn. Ouderbetrokkenheid past bij de transparantie die wij voor ogen hebben en bij het afleggen van verantwoording over ons beleid. Wil je als ouder extra betrokken raken bij UniC, dan zijn er diverse mogelijkheden. Je kunt daarvoor contact opnemen via info@unic-utrecht.nl.

Mentorspreekavonden en thema-avonden

Elk leerjaar organiseert twee tot drie keer per jaar een mentorspreekavond. Tijdens een gesprek bespreek je met je kind en de mentor de vorderingen je kind. De leerling zit dit gesprek voor aan de hand van de informatie uit Magister en It’s Learning. Ook organiseren we regelmatig thema-avonden voor ouders, bijvoorbeeld over onderwerpen als drugs, sociale media en mentaal welzijn.

Ouders voor ouders (groep 8)

Op UniC organiseren we regelmatig activiteiten om nieuwe leerlingen en ouders te informeren over onze vorm van onderwijs. Wij nodigen daarbij graag ouders uit van leerlingen die al op UniC zitten. Je kunt als ouder uit eigen ervaring iets vertellen over het schoolleven van je kind(eren) op UniC. Heb je interesse? Vul het digitale formulier in ‘Aanmelding ouderactiviteiten’ op www.unic-utrecht.nl/contact. Via onze nieuwsbrief doen we ook oproepen waarop je kunt reageren.

Verbinding met de arbeidsmarkt

Om de leerlingen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt, brengen wij ze graag in contact met bedrijven en organisaties. Je kunt daar als ouder een rol in vervullen. Heb je interesse? Vul het digitale formulier in ‘Aanmelding ouderactiviteiten’ op www.unic-utrecht.nl/contact of via dit formulier.

Klachtenafhandeling

Op UniC willen we graag klachten voorkomen. Mocht je toch een klacht hebben, dan kun je terecht bij de mentor van de leerling. Deze is je eerste aanspreekpunt. Daarnaast kun je ook contact opnemen met de teamleider of schoolleider Ellen van Lisdonk (elisdonk@unic-utrecht.nl).

Voel je de behoefte om jouw klacht met een onafhankelijke derde te bespreken, dan kun je onze externe vertrouwenspersonen hiervoor benaderen. Je kunt hun hulp inroepen voor advies over ‘omgaan met een klacht’ of als je steun zoekt bij het indienen van een klacht. Je kunt ook moeilijk bespreekbare zaken bij hen aankaarten.

Deze vertrouwenspersonen zijn in formele zin niet in dienst bij NUOVO Scholen en dus onafhankelijk. Voor alle NUOVO Scholen geldt dezelfde officiële klachtenregeling. De regeling geldt voor leerlingen, ouders en medewerkers. Deze vind je op de website van NUOVO.