Participatie

Medezeggenschap

UniC heeft een schoolmedezeggenschapsraad, de MR. In deze raad zijn drie geledingen vertegenwoordigd: leerlingen, ouders en medewerkers. De MR praat met de schoolleiding over de kwaliteit van het onderwijs, formatie en financiën. Volgens de wet is de school verplicht om over deze onderwerpen overleg te voeren met de MR. Vaak heeft de hele MR of een geleding uit de MR ook instemmingsrecht. Voorzitter van de MR van UniC is Gerard Kuijlaars, voorzittermr@unic-utrecht.nl. Meer informatie over de MR en haar leden vind je op deze site: Op UniC/praktische info/medezeggenschap.

Medezeggenschapsraad NUOVO Scholen

NUOVO Scholen, de stichting waaronder UniC valt, heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zitten vertegenwoordigers van alle aangesloten NUOVO Scholen. De GMR overlegt met het College van Bestuur van NUOVO Scholen over zaken als de arbeidsvoorwaarden, het taakbeleid en het bestuursformatieplan. Namens UniC zitten er in de GMR een leerling en een medewerker.

 Betrokkenheid van de leerlingen

Op UniC hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van de leerlingen bij het onderwijs en bij de school. Dat past bij ons concept van medeverantwoordelijkheid van de leerlingen voor hun eigen leerproces. Bovendien levert het een essentiële bijdrage aan UniC als lerende organisatie die continu werkt aan kwaliteitsverbetering.

Leerlingenraad

De inspraak van leerlingen is op UniC per bouw georganiseerd. Elke teamleider zorgt ervoor dat er binnen de bouw regelmatig met de leerlingen of een vertegenwoordiging daarvan overleg wordt gevoerd. Daarnaast is er een leerlingenraad. Deze overlegt regelmatig met de rector en/of het team over allerlei zaken die de school en de leerlingen aangaan. Met dit overleg proberen we de betrokkenheid van de leerlingen bij de school te vergroten. Vertegenwoordigers van de leerlingenraad hebben zitting in de MR en de GMR, leerlingenraad@unic-utrecht.nl

Leerlingenstatuut

Op alle NUOVO Scholen geldt hetzelfde overkoepelende leerlingenstatuut. UniC heeft dit statuut uitgewerkt in een leerlingenstatuut voor de school. Daarin staan de rechten en de plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut is verder uitgewerkt in een serie schoolafspraken, die met de leerlingen wordt besproken. Dit statuut is te vinden op de website.

Stewardship

Een schone, veilige en rustige school doen we met elkaar! Hiervoor heeft UniC het programma Schoolsteward. Binnen dit programma zijn leerlingen mede verantwoordelijk om de school rustig, veilig en schoon te houden. Dit doen ze onder andere door elkaar aan te spreken op gedrag. Zo ontwikkelen leerlingen verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en voor een schone, rustige en veilige school. Tijdens de pauzes lopen stewards in tweetallen door de school.

De stewards, leerlingen uit leerjaar 3 zullen in tweetallen de school rondlopen om medeleerlingen te helpen herinneren om hun 'rotzooi' in de prullenbak te gooien en/of aan te spreken op hun gedrag. Er is gekozen om leerlingen uit leerjaar 3 stewards te laten zijn omdat zij qua leeftijd midden in hun schoolcarrière staan. Zij weten in leerjaar 4 hoe het is om steward te zijn, leerlingen uit leerjaar 2 weten dat zij in leerjaar 3 steward zullen zijn. Het programma Schoolsteward is goedgekeurd door de overheid.

Feestcommissie

UniC beschik over een feestcommissie. Als het een leerling leuk lijkt om feesten te organiseren, dan kan deze zich aanmelden bij de feestcommissie. De leerling krijgt dan veel eigen verantwoordelijkheid en wordt daarbij begeleid door een docent die eindverantwoordelijkheid draagt. Aanmelden kan via feestcommissie.ll@unic-utrecht.nl

Kantine

Onze leerlingen werken in de kantine, in samenwerking met Van Leeuwen Catering. De leerlingen bereiden en verkopen het eten, verkopen het en regelen hun eigen kantinediensten.

GSA

De afkorting GSA staat voor gender and sexuality alliance een verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, gender identiteiten en gender expressies. De GSA bestaat uit leerlingen die vinden dat iedereen op school de vrijheid heeft om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te schamen of te verantwoorden. De GSA organiseert in samenwerking met een docent verschillende activiteiten zoals Paarse Vrijdag en deelname aan de Utrechtse Canal Pride.

Betrokkenheid van de ouders

Dankzij de grote betrokkenheid van ouders bij UniC zijn we goed op de hoogte van wat er onder ouders leeft. We kunnen tijdig signalen opvangen, onderwerpen aanbrengen en zaken verbeteren die voor ouders en leerlingen van belang zijn. Ouder betrokkenheid past bij de transparantie die wij graag willen en ook bij het afleggen van verantwoording.

Marketing/communicatie sprintgroep

In de marketing/communicatie sprintgroep is er aandacht voor allerlei zaken die samenhangen met de profilering van de school. De sprintgroep Communicatie is een klankbord en ondersteunt de school in het communicatiebeleid. Leden, medewerkers, ouders en leerlingen, van deze sprintgroep hebben affiniteit met communicatie of zijn beroepsmatig actief op dit terrein. 

Ouderavonden en contactavonden

Elk leerjaar organiseert een aantal ouderavonden. Tijdens een gesprek van ongeveer een kwartier bespreek je met de mentor de vorderingen van de leerling. De leerling is zelf ook aanwezig en neemt deel aan het gesprek.

Ouders voor ouders

Op UniC organiseren we regelmatig activiteiten om nieuwe leerlingen en ouders te informeren over onze vorm van onderwijs. Wij nodigen daarbij graag ouders uit van leerlingen die al op UniC zitten. Je kunt als ouder uit eigen ervaring iets vertellen over het schoolleven van je kind(eren) op UniC. Heb je interesse? Vul het digitale formulier in ‘Aanmelding ouderactiviteiten’ op www.unic-utrecht.nl/contact. Via onze nieuwsbrief doen we ook oproepen waarop je kunt reageren.

Contact met de arbeidsmarkt

Om de leerlingen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt, brengen wij ze graag in contact met bedrijven en organisaties. Je kunt daar als ouder een rol in vervullen. Heb je interesse? Vul het digitale formulier in ‘Aanmelding ouderactiviteiten’ op www.unic-utrecht.nl/ contact of via dit formulier.

Klachtenafhandeling

Op UniC willen we graag klachten voorkomen. Mocht je toch een klacht hebben, dan kun je terecht bij de mentor van de leerling. Deze is je eerste aanspreekpunt. 

Voel je de behoefte om jouw klacht met een onafhankelijke derde te bespreken, dan kun je onze externe vertrouwenspersonen hiervoor benaderen. Je kunt hun hulp inroepen voor advies over ‘omgaan met een klacht’ of als je steun zoekt bij het indienen van een klacht. Je kunt ook moeilijk bespreekbare zaken bij hen aankaarten. Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw kun je bereiken op 070-2600032 of via mail: info@cvp-plus.nl.

Deze vertrouwenspersonen zijn in formele zin niet in dienst bij NUOVO Scholen en dus onafhankelijk

Klachtenregeling

Voor alle NUOVO Scholen geldt dezelfde officiële klachtenregeling. De regeling geldt voor leerlingen, ouders en medewerkers. Deze vind je hier.