Kwaliteit

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van het onderwijs op UniC vinden wij belangrijk. Daarom besteden we hier continu aandacht aan op verschillende niveaus: bijvoorbeeld in de leerjaarteams, in de vaksecties, in het MT en in thematische ontwikkelteams. We hebben regelmatig reflectiegesprekken met ouders, we houden leerlingen- en ouderenquêtes, we betrekken onze leerlingenraad bij de onderwijskwaliteit en we werken in samenwerkingsverbanden met andere scholen en onderwijsorganisaties. De medezeggenschapsraad geeft de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies. Waar nodig werkt de school met externe instanties om de benodigde expertise binnen te halen. Om de kwaliteitszorg te borgen hebben we een coördinator kwaliteitszorg.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Het meest recente rapport is van 2019. U kunt het inzien op de website van de onderwijsinspectie: https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/.

Scholen op de kaart

Ouders en leerlingen die nog een schoolkeuze gaan maken, kunnen zichoriënteren op de vergelijkingswebsite www.scholenopdekaart.nl. Op deze website staat ook informatie over UniC.

Tevredenheidsonderzoeken

UniC voert jaarlijks drie tevredenheidsonderzoeken uit:

  • Leerlingentevredenheid
  • Oudertevredenheid
  • Medewerkerstevredenheid

De resultaten van deze onderzoeken worden besproken met de medezeggenschapsraad en gebruikt bij het opstellen van de nieuwe jaarplannen. Wij stellen het bijzonder op prijs als je het jaarlijkse oudertevredenheidsonderzoek invult. De uitkomsten helpen de kwaliteit van ons onderwijs continue te verbeteren.

Kerngetallen/resultaten

Doorstroming schooljaar 2023 – 2024

Leerjaar Instroom Bevorderd Niet bevorderd
Leerjaar 1 180 171 9
Leerjaar 2 172 158 14
Leerjaar 3 182 152 30
Leerjaar 4 havo 116 87 29
Leerjaar 4 vwo 89 79 10
Leerjaar 5 vwo 95 74 21

Examenresultaten schooljaar 2023 – 2024

Resultaten havo geslaagd: 86,5%
Resultaten vwo geslaagd: 84%

Samenwerkingen

Opleidingshuis

UniC is een (academische) opleidingsschool. Jaarlijks lopen erongeveer twintig studenten stage op UniC. Deze stagiaires worden begeleid door een werkplekbegeleider en een schoolopleider.UniC is aangesloten bij het Opleidingshuis Samen Opleiden en Professionaliseren. Dit is een partnerschap tussen deelnemende scholen van NUOVO en de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes) en Universiteit Utrecht(Graduate School of Teaching). Meer informatie vind je op www.opleidingshuis.eu.

PLEION

Binnen PLEION (PLatformEIgentijds ONderwijs) wordt sinds 2006samengewerkt met veertien voorgezet onderwijs-scholen uit heel Nederland. Deze scholen hebben een eigenwijze blik op onderwijs. Iedere school is anders. We spreken hier gerust van eenheid in verscheidenheid. De gezamenlijke verantwoordelijkheid die PLEION erkent, stimuleert leren: van, met en door elkaar. Meer informatie vind je op www.pleion.nl.

Stichting LeerKRACHT

Iedereen op UniC werkt effectief en doelgericht samen. Sinds 2014 is UniC aangesloten bij Stichting leerKRACHT. De medewerkers worden geschoold in het werken volgens de methodiek van leerKRACHT. We werken hierbij samen met andere scholen en bedrijven die samen met leerKRACHT werken. We delen kennis en kunde tijdens pizza-sessies, veranderfora en bedrijfsbezoeken. Meer informatie vind je op www.stichting-leerkracht.nl.

Samenwerkingsverband Sterk VO

Ieder kind een passende onderwijsplek, dat is de opdracht van het samenwerkingsverband. Met scholen, kernpartners en gemeenten werkt Sterk VO samen aan een doorlopende schoolloopbaan voor jongeren en zorgen ze voor goede ondersteuning als dat nodig is.