Kwaliteit

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van het onderwijs op UniC vinden wij belangrijk. Daarom besteden we hier continu aandacht aan op verschillende niveaus. Er zijn contactmomenten met ouders, we houden leerlingen- en ouderenquêtes, er is een leerlingenraad en er zijn samenwerkingsverbanden met andere scholen en onderwijsorganisaties.

De medezeggenschapsraad geeft de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies. Waar nodig werkt de school met externe instanties om de benodigde expertise binnen te halen.

Scholen op de kaart

Ouders en leerlingen die nog een schoolkeuze gaan maken, kunnen zich oriënteren op de vergelijkingswebsite www.scholenopdekaart.nl. Op deze website staat ook informatie over UniC.

Onderwijsinspectie

Samenwerkingen

AOS-HUM

UniC is een (academische) opleidingsschool. Jaarlijks lopen er meer dan twintig studenten stage op UniC. Deze stagiaires worden begeleid door een werkplekbegeleider en een schoolopleider. De Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model (AOS-HUM) is een regionaal samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs met de lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Hierin nemen tien scholen deel met in totaal meer dan 300 studenten. Meer informatie vind je op www.aos-hum.nl.

PLEION

Binnen PLEION (PLatform EIgentijds ONderwijs) wordt sinds 2006 samen gewerkt met veertien voorgezet onderwijs-scholen uit heel Nederland. Deze scholen hebben een eigenwijze blik op onderwijs. Iedere school is anders. We spreken hier gerust van eenheid in verscheidenheid. De gezamenlijke verantwoordelijkheid die PLEION erkent, stimuleert leren: van, met en door elkaar. Meer informatie vind je op www.pleion.nl.

Stichting LeerKRACHT

Iedereen op UniC werkt effectief en doelgericht samen. Sinds 2014 is UniC aangesloten bij Stichting leerKRACHT. De medewerkers worden geschoold in het werken volgens de methodiek van leerKRACHT. We werken hierbij samen met andere scholen en bedrijven die samen met leerKRACHT werken. We delen kennis en kunde tijdens pizza-sessies, veranderfora en bedrijfsbezoeken. Meer informatie vind je op www.stichting-leerkracht.nl.

Samenwerkingsverband Sterk VO

Ieder kind een passende onderwijsplek, dat is de opdracht van het samenwerkingsverband. Met scholen, kernpartners en gemeenten werkt Sterk VO samen aan een doorlopende schoolloopbaan voor jongeren en zorgen ze voor goede ondersteuning als dat nodig is. 


Tevredenheids onderzoeken

UniC voert jaarlijks drie tevredenheidsonderzoeken uit:

  • Leerlingentevredenheid
  • Oudertevredenheid
  • Medewerkerstevredenheid

De resultaten van deze onderzoeken worden besproken met de medezeggenschapsraad en gebruikt bij het opstellen van de nieuwe jaarplannen. Wij stellen het bijzonder op prijs als je het jaarlijkse oudertevredenheidsonderzoek invult. De uitkomsten helpen de kwaliteit van ons onderwijs continue te verbeteren. 

Kerngetallen doorstroming schooljaar 2023 – 2024

Instroom Bevorderd Niet bevorderd
Leerjaar 1 180 171   9
Leerjaar 2 172 158 14
Leerjaar 3 182 152 30
Leerjaar 4h 116   87 29
Leerjaar 4v   89   79 10
Leerjaar 5v   95   74 21


Examenresultaten schooljaar 2022 – 2023

Resultaten havo geslaagd: 68 leerlingen

Resultaten vwo geslaagd:  57 leerlingen