UniC-afspraken

UniC-afspraken

UniC is een leergemeenschap waar iedereen op een positieve manier aan bijdraagt. Van de medewerkers, leerlingen en ouders wordt verwacht dat zij met elkaar omgaan in lijn met de kernwaarden, missie en de visie van UniC. In 2024 hebben we de UniC-afspraken samen met de leerlingdelegatie uit de Medezeggenschapsraad herzien. Ook hebben we nieuw beleid ontwikkeld en ingezet rondom de mobielvrije school en -les.

In de UniC-afspraken staat beschreven wat we van elkaar verwachten en hoe we met elkaar omgaan. Er zijn:

 • Afspraken in de klas; bij de start van de les en tijdens de les.
 • Afspraken over hoe we in en om de school met elkaar omgaan.

Deze afspraken zijn leidend binnen UniC en we spreken elkaar erop aan.

De normen: Wat we van elkaar verwachten

 • We mogen zijn wie we zijn en we houden rekening met verschillen. We ontwikkelen onszelf actief, dagen onszelf uit, maken fouten en verbeteren onszelf.
 • We reflecteren op onze eigen rol, we zijn aanspreekbaar en spreken anderen aan op gedrag. We leveren allemaal een actieve bijdrage aan een positief werkklimaat.
 • We leveren een positieve bijdrage aan een fijne en veilige school. We helpen/ ondersteunen anderen en vragen hulp wanneer dat nodig is. We leren samen.

UniC afspraken: in de klas bij de start van de les

 • Onze mobiele telefoons zijn ‘thuis of in de kluis’.
 • We zijn op tijd in de ruimte waar we worden verwacht. De spullen die voor dat moment nodig zijn, leggen we op tafel, onze tas staat op de grond.
 • Onze laptop blijft dicht, totdat de docent aangeeft dat we deze gaan gebruiken voor een leeractiviteit. De laptop wordt alleen gebruikt voor schoolse zaken.
 • We hebben onze jas uit en geen kauwgom in onze mond.

UniC afspraken: In de klas tijdens de les

 • Tijdens een instructie kijken en luisteren we actief naar de docent en zijn we dus zelf stil.
 • We zijn tijdens de les geconcentreerd bezig met de leeractiviteiten en zorgen we ervoor dat anderen ook geconcentreerd kunnen werken.
 • Onze koptelefoon of oortjes worden enkel gebruikt als de docent heeft aangegeven dat dit is toegestaan in de les.
 • We verlaten het lokaal alleen met toestemming van de docent.
 • We eten niet tijdens de les. We drinken tijdens de les alleen water.

UniC afspraken: in en om de school

 • Op de van Bijnkershoeklaan (LJ 1 t/m 4) bewaren we onze mobiele telefoons ‘thuis of in de kluis’. Ook in de pauzes en op het hele schoolterrein.
 • We houden de omgeving netjes en laten ruimtes na gebruik netjes achter.
 • We gooien afval in de prullenbak.
 • We vragen toestemming om spullen van elkaar en de school te gebruiken en gaan er zuinig mee om.
 • We maken en delen geen beeld- en geluidsopnames zonder toestemming (van de personen in opname).
 • Bestelde en afgehaalde maaltijden zijn in de school niet toegestaan (denk aan: patat, noedels, pizza, etc.).
 • Tabak, alcohol, energiedrank of verdovende middelen zijn verboden.

Omgangs- en integriteitscode

Binnen UniC hanteren we een omgangs- en integriteitscode, die geldt voor alle NUOVO Scholen. Daarin wordt aangegeven hoe wij met elkaar om willen gaan. Deze code is van toepassing op alle medewerkers, stagiaires, gedetacheerde medewerkers en uitzendkrachten. Het is daarnaast van invloed op de omgang tussen medewerkers en leerlingen, hun ouders en andere begeleiders van leerlingen. Daarnaast is de code op een aantal onderdelen ook van toepassing op derden. Indien we van mening zijn dat er sprake is van ongewenst gedrag, dan raadplegen we altijd deze code.

In de omgangs- en integriteitscode komen onderwerpen aan bod als:

 • Gelijke behandeling ongeacht overtuiging
 • Normen en waarden
 • Kleding, uiterlijke verzorging
 • Relaties
 • Belangenverstrengeling

Je kunt de omgangs- en integriteitscode vinden op de website van NUOVO.

Aanwezigheidsbeleid

Geoorloofde afwezigheid

Het is belangrijk dat leerlingen (op tijd) aanwezig zijn. Het helpt bij een positieve en respectvolle leeromgeving op UniC. School en ouders hebben een belangrijke rol in de opvoedende taak om leerlingen hiervan bewust te maken. Samen stellen we de norm. Natuurlijk kan het voorkomen dat een leerling niet in de les aanwezig kan zijn. Dit dien je als ouder tijdig aan UniC door te geven in Magister.

Melden in Magister

Is de leerling gepland afwezig of ziek? We vragen je als ouder om ons zo snel mogelijk te informeren over de afwezigheid en de reden van afwezigheid. Dit doe je als ouder via Magister. De Magisterapp is hiervoor het meest gebruiksvriendelijk.

In Magister kun je je kind(eren) afwezig melden. Is je kind voor een deel van de dag afwezig (bijv. orthodontist), meld je kind dan afwezig onder vermelding van de reden en tijd. Is je kind ziek? Dan meld je afwezig via de knop ‘ziekmelden’. Ook beter melden doe je via Magister. Kom je er niet uit? Mail dan naar aanwezigheid@unic-utrecht.nl

Leerlingen die meerderjarig zijn melden zichzelf af. Uiteraard gelden de aanwezigheidsafspraken ook voor meerderjarige leerlingen.

Inloggegevens app Magister

Voor alle ouders zijn inloggegevens beschikbaar. Als gebruikersnaam word je e-mailadres gebruikt. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, dan kun je via de app een nieuw wachtwoord aanvragen door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. Je ontvangt dan een wijzigingscode waarmee je je wachtwoord opnieuw kunt instellen. Kom je er niet uit? Mail je vragen dan naar administratie@unic-utrecht.nl

Te laat komen

Het is belangrijk dat iedereen op tijd aanwezig is in de les. Dit draagt bij aan een positieve en respectvolle leeromgeving op UniC. Mocht dat leerlingen niet lukken, dan hebben wij daarover de volgende afspraken:

Als een leerling minder dan 10 minuten te laat is in de les, krijgt de leerling een te laat-melding. De leerling meldt zich bij de balie en de te laat-melding wordt daar geregistreerd. De leerling meldt zich de volgende schooldag om 8:15 uur bij de balie.

Een leerling die meer dan 10 minuten te laat is, wordt afwezig gemeld voor het betreffende lesuur. De consequentie daarvan is dat de leerling het lesuur inhaalt op de volgende schooldag van 15:45 – 16:30 uur (klas 1 t/m 4), voor klas 5 en 6 is dat van 16:15 - 17:00 uur. Op maandag is het inhaalmoment van 12:30h – 14:00h.

Leerlingen die te laat zijn, blijven altijd welkom om later aan te haken in de les. Bij een geoorloofde te laat-melding kan dit -tijdig- door ouder in Magister worden gemeld.

Ongeoorloofd verzuim

In principe is de leerling alle lessen aanwezig. Alleen met een geldige reden of expliciete toestemming van school (bijvoorbeeld bij ziekte, als er belastbaarheidsafspraken zijn gemaakt of er een verlof goedgekeurd is) mag daarvan afgeweken worden. Mocht een leerling zonder geldige reden afwezig zijn, wordt dit geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. Op maandagmiddag zijn leerlingen in principe vrij van lessen en activiteiten, maar hebben wel de verantwoordelijkheid tot thuis zelfstudie, het werken aan opdrachten of projecten. Leerlingen moeten alle dagen tot einde dag beschikbaar zijn voor school als zij hun afspraken niet zijn nagekomen. Leerlingen uit klas 1 t/m 4 zijn tot 16:30 uur beschikbaar voor school. Leerlingen uit klas 5 en 6 blijven tot 17:00 uur beschikbaar.

Veelvuldig ziekteverzuim

Wanneer een leerling vijf achtereenvolgende schooldagen of vaker dan vier losse momenten in twaalf weken tijd ziek is, spreken we van veelvuldig ziekteverzuim. Soms kan ziekte duiden op andere problemen. De mentor of teamondersteuner gaat in zo’n situatie altijd in gesprek. Mocht er meer nodig zijn? Dan werkt de zorgcoördinator van UniC altijd samen met de mentor, teamondersteuner, ouders en de leerling om ervoor te zorgen dat de leerling weer zoveel mogelijk naar school kan. Uit dit contact kan een doorverwijzing naar Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voortkomen.

Leerplicht

UniC is verplicht om leerlingen die binnen vier opeenvolgende weken, meer dan 16 lesuren afwezig zijn, aan te melden bij leerplicht. Ingehaalde uren gaan niet van deze tijd af. Leerplicht zal een passende actie ondernemen als dat nodig is. Daarnaast blijven eventuele maatregelen van UniC van kracht. Ook als een leerling verlof, ongeoorloofd verzuim en/of veelvuldig te laat is dienen wij de leerplichtambtenaar hierover te informeren.

Verlof

Middelbare scholieren hebben minimaal 12 weken vakantie. Dat is lang en daarom is in de leerplichtwet vastgelegd dat er buiten de schoolvakanties geen extra verlof gegeven kan worden. Doen wij dit toch, dan riskeren wij een boete. Verlof om gewichtige omstandigheden is wel mogelijk, klik hier voor meer informatie.

Je kunt een aanvraagformulier voor bijzonder verlof hier downloaden of afhalen bij de balie op UniC. Nadat deze volledig is ingevuld door ouder/verzorger en zo ook is besproken met de mentor van de leerling, zal de mentor het verzoek/formulier voorleggen aan de rector. Alleen de rector kan definitief goedkeuring geven en tekenen voor toestemming bijzonder verlof. Daarna wordt ouder/verzorger geïnformeerd door UniC/baliemedewerker over al dan niet toestemming voor de aanvraag voor bijzonder verlof.

Veiligheid in en om de school

De veiligheid in en rondom de school is belangrijk. Daarom hebben we op UniC samen met de andere scholen in de wijk, het wijkbureau en de politie een convenant getekend. Dit convenant heeft als doel de veiligheid in en rondom de school te vergroten door het tijdig signaleren van strafbaar gedrag. In en rondom de school zijn er camera’s geplaatst.

In het convenant is onder andere vastgelegd:

 • Dat we als school altijd aangifte doen van strafbare feiten.
 • Dat de school in sommige gevallen stimuleert dat ook de leerlingen aangifte zullen doen van strafbare feiten.
 • Dat we jaarlijks alle kluisjes controleren.

Roken, alcohol, drugs en overige middelen

UniC werkt samen met stichting Jellinek, centrum voor verslavingszorg, aan preventie van het gebruik van verslavende middelen. We hebben aandacht voor de manier waarop we het gebruik van roken, alcohol en drugs te signaleren en hoe we leerlingen daarin begeleiden. Deze onderwerpen komen ook aan bod tijdens themabijeenkomsten met ouders.

De regels luiden als volgt:

Roken en vapen

Roken en vapen is zeer schadelijk voor de gezondheid. Het is daarom verboden om te roken of te vapen in de school, op het terrein van de school en tijdens schoolactiviteiten zoals schoolfeest, stages, buitenschoolse opdrachten en excursies. Ook in het gebied rondom de school vragen we overlast door roken en/of vapen te voorkomen.

Alcohol en drugs

Het gebruik, bezit en/of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is te allen tijde verboden in de school en/of op het terrein. Oók tijdens de lessen, schoolfeesten, excursies of activiteiten op externe locaties, in binnen- en buitenland. Overtreding hiervan door een leerling behandelen wij als een ernstige misdraging.

Maatregelen, schorsing en verwijdering

Beleid schorsing en verwijdering

Bij UniC vinden we een veilig schoolklimaat van groot belang. Daarom hebben we schoolregels om deze veiligheid te waarborgen. We bespreken deze regels vaak met elkaar. Ook bij overtredingen gaan we allereerst met elkaar in gesprek. Leerlingen die zich (herhaaldelijk) niet aan de regels houden, kunnen maatregelen verwachten. Dit kunnen pedagogische maatregelen zijn, zoals herstelopdracht maken of nakomen. Een ernstige misdraging kan echter leiden tot schorsing of in het uiterste geval tot verwijdering van UniC.

Beschadiging en vermissing van spullen

De school is niet verantwoordelijk voor het vergoeden van de kosten als gevolg van beschadiging of vermissing van spullen die een leerling mee naar school neemt. Daarom adviseren wij het volgende:

 • Neem geen kostbare zaken mee naar school.
 • Laat waardevolle spullen, zoals een mobiele telefoon, bij voorkeur thuis en indien echt noodzakelijk op school in je kluis.
 • Zet je fiets of scooter goed op slot, bij voorkeur met een dubbel slot.
 • Ga zorgvuldig om met je eigen spullen en die van anderen.
 • Lever gevonden voorwerpen altijd bij de balie in.

Je bent als ouder wettelijk aansprakelijk voor de eventuele schade die jouw kind toebrengt aan medeleerlingen, het schoolgebouw, de inventaris of de apparatuur. De schade valt meestal onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Mocht dat niet het geval zijn, dan draag je als ouder de kosten van de aangerichte schade. We adviseren als school om een WA-verzekering voor je kind af te sluiten.