Afspraken
en regels

UniC-afspraken

UniC is een leergemeenschap waar iedereen op een positieve manier aan bijdraagt. Van de medewerkers, leerlingen en ouders wordt verwacht dat zij met elkaar omgaan in lijn met de kernwaarden, missie en de visie van UniC. De drie kernwaarden van UniC zijn:

 • Eigenheid: we zijn onszelf en ontwikkelen onszelf.
 • Verbondenheid: we onderhouden een respectvolle relatie met onze omgeving.
 • Autonomie: we zijn onafhankelijk, zelfstandig en zelfbewust

De kernwaarden zijn doorvertaald in normen en vervolgens naar UniC afspraken. We hebben daarin beschreven wat we van elkaar verwachten en hoe we met elkaar omgaan. Er zijn:

 • Afspraken in de klas; bij de start van de les en tijdens de les.
 • Afspraken over hoe we in en om de school met elkaar omgaan.

Deze afspraken zijn leidend binnen UniC en we spreken elkaar erop aan.

De normen: Wat we van elkaar verwachten

 • We mogen zijn wie we zijn en we houden rekening met verschillen. We ontwikkelen onszelf actief, dagen onszelf uit, maken fouten en verbeteren onszelf. Hier zijn we met aandacht en concentratie mee bezig.
 • We leveren een positieve bijdrage aan een fijne en veilige school. We helpen/ondersteunen anderen en vragen hulp wanneer dat nodig is. We leren samen.
 • We reflecteren op onze eigen rol, we zijn aanspreekbaar en spreken anderen aan op gedrag. We leveren allemaal een actieve bijdrage aan een positief werkklimaat.

UniC afspraken: In de klas bij de start van de les

 • We zijn op tijd in de ruimte waar we worden verwacht. De spullen die voor dat moment nodig zijn, leggen we op tafel, onze tas is op de grond.
 • Onze laptop blijft dicht, totdat de docent aangeeft dat we deze gaan gebruiken voor een leeractiviteit.
 • Onze mobiele telefoons en oortjes of koptelefoons zijn opgeborgen in onze jas of tas.
 • We hebben onze jas uit en geen kauwgom in onze mond.

UniC afspraken: In de klas tijdens de les

 • Tijdens een instructie kijken en luisteren we actief naar de docent en zijn we zelf stil.
 • We zijn tijdens de les geconcentreerd bezig met de leeractiviteiten en zorgen we ervoor dat anderen ook geconcentreerd kunnen werken.
 • Onze mobiele telefoons, koptelefoon of oortjes worden gebruikt als de docent aangeeft dat we deze gaan gebruiken voor een leeractiviteit.
 • We verlaten het lokaal alleen met toestemming van de docent.
 • We eten niet tijdens de les. We drinken tijdens de les alleen water.

UniC afspraken: in en om de school

 • We houden de omgeving netjes en laten ruimtes na gebruik netjes achter.
 • We gooien afval in de prullenbak.
 • We vragen toestemming om spullen van elkaar en de school te gebruiken en gaan er zuinig mee om.
 • We maken, delen of verspreiden geen beeld- of geluidsopnames zonder toestemming van een docent of van degene die we fotograferen of filmen.
 • Bestelde en afgehaalde maaltijden zijn in de school niet toegestaan (denk aan: patat, noedels, pizza, etc.).
 • Tabak, alcohol, energiedrank of verdovende middelen zijn verboden 

De UniC afspraken zijn in samenspraak met leerlingen en medewerkers bepaald en vastgelegd in het leerlingenstatuut.

Omgangs- en integriteitscode

Binnen UniC hanteren we een omgangs- en integriteitscode, die geldt voor alle NUOVO Scholen. Daarin wordt aangegeven hoe wij met elkaar om willen gaan. Deze code is van toepassing op alle medewerkers, stagiaires, gedetacheerde medewerkers en uitzendkrachten, maar ook op het ‘verkeer’ tussen medewerkers en leerlingen, hun ouders en andere begeleiders van leerlingen. Daarnaast is de code op een aantal onderdelen ook van toepassing op derden. Indien we van mening zijn dat er sprake is van ongewenst gedrag, dan raadplegen we altijd deze code.

In de omgangs- en integriteitscode komen onderwerpen aan bod als:

 • Gelijke behandeling ongeacht overtuiging
 • Normen en waarden
 • Kleding, uiterlijke verzorging
 • Relaties
 • Belangenverstrengeling

Je kunt de omgangs- en integriteitscode vinden op www.nuovo.eu

ICT-protocol

ICT speelt binnen het onderwijsconcept van UniC een belangrijke rol. Vrijwel alle leerlingen zijn in het bezit van een laptop, het lesmateriaal is digitaal en ons gebouw is uitgerust met een geavanceerd netwerk. Om daar zorgvuldig mee om te gaan is een ICT-protocol noodzakelijk. Dit protocol vind je op onze site.

Veiligheid

De veiligheid in en rondom de school is belangrijk. Daarom hebben we op UniC samen met de andere scholen in de wijk, het wijkbureau en de politie een convenant getekend. Dit convenant heeft als doel de veiligheid in en rondom de school te vergroten door het tijdig signaleren van strafbaar gedrag. In en rondom de school zijn er camera’s geplaatst.

In het convenant is onder andere vastgelegd:

 • Dat we als school altijd aangifte doen van strafbare feiten.
 • Dat de school in sommige gevallen stimuleert dat ook de leerlingen aangifte zullen doen van strafbare feiten.
 • Dat we jaarlijks alle kluisjes controleren.

Roken, alcohol, drugs en overige middelen

UniC heeft een actief beleid als het gaat om preventie. Zo werken de leerlingen gedurende hun schooltijd aan specifieke digitale lespakketten rond roken, alcohol en drugs en overige middelen. Verder worden er regelmatig cursussen aangeboden voor docenten. Daarin leren zij hoe ze het gebruik van roken, alcohol en drugs kunnen signaleren en hoe ze leerlingen daarin kunnen begeleiden. De onderwerpen komen ook aan bod tijdens themabijeenkomsten met ouders. Naast preventie hebben we ook beleid ontwikkeld in samenwerking met Jellinek, centrum voor verslavingszorg, de ouder- en leerlingengeleding van de MR, leerlingen uit de leerlingenraad en de directie van de school.

De regels luiden als volgt:

Roken en vapen

Het is verboden om te roken op het terrein van de school. In verband met overlast voor de buurtbewoners vragen we leerlingen en medewerkers om ook in de omgeving van de school niet te roken.

Alcohol

 • Op schoolfeesten en tijdens excursies is het gebruik van alcohol en drugs door leerlingen en medewerkers niet toegestaan.
 • Het gebruik, bezit en onder invloed zijn van alcohol is verboden in de school en/of op het terrein, tijdens de lessen en op schoolfeesten of externe locaties.

Drugs

Het gebruik, bezit of onder invloed zijn van drugs is strikt verboden in de school, op onze locaties, tijdens de lessen en op het terrein van de school/locaties.

Maatregelen, schorsing en verwijdering

Beleid schorsing en verwijdering

Bij UniC vinden we een veilig schoolklimaat van groot belang. Daarom hebben we als school regels om deze veiligheid te waarborgen. Tegen leerlingen die zich niet aan de regels houden, kunnen maatregelen worden genomen. Dit kunnen pedagogische maatregelen zijn, zoals strafwerk maken of nakomen.

Een ernstige misdraging kan echter leiden tot schorsing of in het uiterste geval tot verwijdering van UniC. Bij ernstige misdragingen kun je bijvoorbeeld denken aan wapenbezit, diefstal, vernieling, gewelddadig gedrag en drugsgebruik.

UniC heeft een Stappenplan Schorsing en Verwijdering dat in deze situaties leidend is. Als school hopen we er met ons beleid voor te zorgen dat we samen een veilige school hebben waar iedereen onbezorgd naartoe kan gaan.

Indien er aanleiding voor is, kan de (vervangend) rector maatregelen treffen. Zo’n aanleiding kan zijn:

 • Regels of afspraken regelmatig niet nakomen.
 • Een medeleerling of teamlid bedreigen.
 • Strafbare feiten plegen.
 • Norm overschrijdend gedrag vertonen.

De (vervangend) rector kan één van de twee volgende maatregelen opleggen:

 1. Een officiële maatregel. Het gaat om een pedagogische maatregel voor de duur van maximaal één schooldag. Een leerling wordt dan voor kortere of langere tijd buiten de les- of onderwijssituatie geplaatst om de rust te herstellen of om na te gaan wat er precies is voorgevallen. Je wordt daar als ouder over geïnformeerd.
 2. Schorsing voor één of meerdere dagen. Als een leerling wordt geschorst ontvang je van deze schorsing altijd schriftelijk bericht. Je hebt dan het recht om gehoord te worden en je kunt tegen het besluit beroep aantekenen. De Onderwijsinspectie en de afdeling Leerplicht worden eveneens op de hoogte gesteld als het om een schorsing gaat van meer dan één dag. Indien een leerling meerdere keren is geschorst, kan dit leiden tot een besluit tot verwijdering van UniC.

Beschadiging en vermissing

De school is niet verantwoordelijk voor het vergoeden van de kosten als gevolg van beschadiging of vermissing van spullen die een leerling mee naar school neemt. Daarom adviseren wij het volgende:

 • Liever geen kostbare zaken mee naar school nemen.
 • Waardevolle voorwerpen in de kluis bewaren.
 • De fiets goed op slot zetten.
 • Zorgvuldig omgaan met de eigen spullen en die van anderen.
 • Gevonden voorwerpen altijd bij de conciërgebalie inleveren.

Wettelijke aansprakelijkheid

Je bent als ouder aansprakelijk voor de schade die jouw kind eventueel toebrengt aan medeleerlingen, het schoolgebouw, de inventaris of de apparatuur. De schade valt meestal onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Mocht dat niet het geval zijn, dan draag je als ouder de kosten van de aangerichte schade.