Strategisch
beleidskader
NUOVO

Schoolgids
2023 - 2024

Strategisch Beleidskader NUOVO 2024

UniC maakt deel uit van NUOVO Scholengroep. NUOVO Scholengroep is verantwoordelijk voor onderwijs aan zo’n 9000 leerlingen, die voor een groot deel uit de gemeentes Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist komen. De vijftien openbare scholen bieden samen een breed, pluriform aanbod van praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium, onderwijs aan anderstaligen en interregionaal onderwijs.

Wij willen als scholengroep een actieve rol spelen binnen de stad en regio door verbinding te maken met de lokale gemeenschap van bewoners, organisaties en bedrijven. Elke dag opnieuw spannen alle medewerkers zich in om in samenwerking te zorgen voor adequaat, duurzaam en goed onderwijs voor de leerlingen, die ons zijn toevertrouwd. Elke dag opnieuw zoeken we naar manieren om het nog beter te doen. Onderwijs is nooit af. De leerlingen en het onderwijs vormen de kern van onze organisatie. Met doelen geven we richting, met structuren geven we vorm, met processen stimuleren we ontwikkeling en in de uitvoering maken we het waar.

Onze missie

Bij NUOVO Scholengroep bereiden we iedere leerling zo goed mogelijk voor op actieve deelname aan een duurzame, inclusieve en steeds veranderende samenleving. Dit doen we door te zorgen voor en veilige leeromgeving, waarbinnen leerlingen samenwerkend leren, experimenteren en zich autonoom ontwikkelen. Voor iedere leerling bieden wij een onderwijsvorm, die het beste bij hem of haar past, op een zo uitdagend mogelijk niveau en binnen een zo effectief mogelijk tijdsbestek. Ons motto hierbij is: Eigenwijs samen, méér dan een diploma.

Onze visie

Onze ambitie is leerlingen toekomstgericht op te leiden; voor de samenleving van morgen. We doen dat vanuit een visie waarbinnen onze kernwaarden centraal staan: verbinden, zelf leiden, lef, genieten en moreel. We hanteren deze vijf kernwaarden, die samen een kompas vormen en leidend zijn voor ons handelen. Gedeelde waarden creëren verbinding en zorgen voor consistentie en synergie. We streven ernaar onze waarden herkenbaar en zichtbaar te maken in ons dagelijks handelen. We dragen onze waarden uit naar elkaar en in onze (maatschappelijke) omgeving. Door de waarden blijven we met elkaar in gesprek en kunnen we onze keuzen, doelen, activiteiten en gedrag voortdurend toetsen aan richting en doel. Door de waarden zijn we herkenbaar, aanspreekbaar en onderscheiden we ons.

Op de website van NUOVO Scholengroep vindt u het Strategisch Beleidskader 2024, of zie onze online versie: https://online.flippingbook.com/view/870122/

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting. Ook staat zij het bestuur met raad en advies terzijde. Meer info over de RvT is te vinden op de site van NUOVO.

Medezeggenschap

De GMR is een afkorting voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het is de medezeggenschapsraad van NUOVO Scholengroep, die UniC, Leidsche Rijn College, Pouwer College, X11, Utrechts Stedelijk Gymnasium, Ithaka – internationale schakelklassen, ACADEMIE TIEN, VOLT!, Anna van Rijn College, International School Utrecht, Trajectum College, NXT Doorn, NXT Maarsbergen, Openbaar Lyceum Zeist en Openbaar VMBO/Mavo Zeist omvat. Iedere school vaardigt één of meerdere vertegenwoordigers af. Dit kan een docent, een ouder of een leerling zijn. Meer info over de GMR is te vinden op de site van NUOVO.

NUOVO endorsement label rand RGB