Participatie

Medezeggenschap

UniC heeft een schoolmedezeggenschapsraad, de MR. In deze raad zijn drie geledingen vertegenwoordigd: leerlingen, ouders en personeel. De MR praat met de schoolleiding over zaken als de kwaliteit van het onderwijs, formatie en financiën. Volgens de wet is de school verplicht om over deze onderwerpen overleg te voeren met de MR. Vaak heeft de MR of een geleding uit de MR daarbij ook instemmingsrecht.

Medezeggenschapsraad NUOVO Scholen

NUOVO Scholen, de stichting waaronder UniC valt, heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zitten vertegenwoordigers van alle aangesloten NUOVO Scholen. De GMR overlegt met het College van Bestuur van NUOVO Scholen over zaken als de arbeidsvoorwaarden, het taakbeleid en het bestuursformatieplan. Namens UniC zitten er in de GMR 2 ouders, een leerling en een docent.

Betrokkenheid van de leerlingen

Op UniC hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van de leerlingen bij het onderwijs en bij de school. Dat past bij ons concept van medeverantwoordelijkheid van de leerlingen voor hun eigen leerproces. Bovendien levert het een essentiële bijdrage aan UniC als lerende organisatie die continu werkt aan kwaliteitsverbetering.

Leerlingenraad

De inspraak van leerlingen is op UniC per bouw georganiseerd. Elke teamleider zorgt ervoor dat er binnen de bouw regelmatig met de leerlingen of een vertegenwoordiging daarvan overleg wordt gevoerd. Daarnaast is er een leerlingenraad. Deze overlegt regelmatig met de rector en/of het team over allerlei zaken die de school en de leerlingen betreffen. Met dit overleg proberen we de betrokkenheid van de leerlingen bij de school te vergroten. Vertegenwoordigers van de leerlingenraad hebben zitting in de MR en de GMR.

Leerlingenstatuut

Op alle NUOVO Scholen geldt hetzelfde overkoepelende leerlingenstatuut. UniC heeft dit statuut uitgewerkt in een leerlingenstatuut voor de school. Daarin staan de rechten en de plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut is verder uitgewerkt in een serie schoolregels die met de leerlingen wordt besproken. Dit statuut is te vinden op de website.

Feestcommissie

Op UniC is een feestcommissie waarin leerlingen zitting kunnen nemen om feesten te organiseren zoals een schoolfeest of een kerstviering. De leerlingen krijgen veel eigen verantwoordelijkheid en worden daarbij begeleid door een docent die eindverantwoordelijkheid draagt.

Kantine

Onze leerlingen werken in de kantine, in samenwerking met Van Leeuwen Catering. De leerlingen bereiden het eten, verkopen het en regelen hun eigen kantinediensten.

GSA

De afkorting GSA staat voor gender and sexuality alliance een verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, gender identiteiten en gender expressies. De GSA is een groep leerlingen die vindt dat iedereen op school de vrijheid heeft om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te schamen of te verantwoorden. De GSA organiseert in samenwerking met een docent verschillende activiteiten zoals Paarse Vrijdag.

Betrokkenheid van de ouders

De betrokkenheid van de ouders bij het reilen en zeilen op UniC is van groot belang. Dankzij de betrokkenheid zijn we goed op de hoogte van wat er onder ouders leeft. Op die manier kunnen we tijdig signalen opvangen, daarop reageren en al die zaken verbeteren die voor ouders en leerlingen van belang zijn. Ook past de betrokkenheid van de ouders bij de door ons gewenste transparantie en het afleggen van verantwoording.

PR-en marketingcommissie

In de PR- en marketingcommissie bespreekt de rector allerlei zaken die samenhangen met de profilering van de school en de werving. De commissie vervult hierbij de functie van klankbord en ondersteunt de school in het communicatiebeleid. Leden van deze commissie hebben affiniteit met communicatie of zijn beroepsmatig actief op dit terrein.

Ouderavonden en contactavonden

Elk leerjaar organiseert per jaar een aantal ouderavonden. Tijdens een gesprek van ongeveer een kwartier bespreekt u met de mentor de vorderingen van uw zoon of dochter. Uw kind is daarbij aanwezig en neemt deel aan het gesprek.

Ouders voor ouders

Op UniC organiseren we regelmatig activiteiten om nieuwe leerlingen en ouders te informeren over onze vorm van onderwijs. Wij nodigen daarbij graag ouders uit van leerlingen die al op UniC zitten. U kunt als ouder uit eigen ervaring iets vertellen over het schoolleven op UniC. Heeft u interesse? Vul het digitale formulier in ‘Aanmelding ouderactiviteiten’ op www.unic-utrecht.nl/contact. U kunt ook reageren op een oproep via de mail, voor ondersteuning bij een bepaalde activiteit, zoals UniC United.

Contact met de arbeidsmarkt

Om de leerlingen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt, brengen wij ze graag in contact met bedrijven en organisaties. U kunt daar als ouder een rol in vervullen. Heeft u interesse? Vul het digitale formulier in ‘Aanmelding ouderactiviteiten’ op www.unic-utrecht.nl/ contact.

Klachtenafhandeling

Op UniC streven we ernaar om klachten te voorkomen. Mocht u toch een klacht hebben, dan kunt u terecht bij de mentor, hij of zij is het eerste aanspreekpunt. Mocht u er samen met hem of haar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de teamleider. Voelt u de behoefte om uw klacht met een onafhankelijke derde te bespreken, dan kunt u onze externe vertrouwenspersoon Jacqueline Pulles benaderen (zie paragraaf 3.7.).

Klachtenregeling

Voor alle NUOVO Scholen geldt dezelfde officiële klachtenregeling. De regeling geldt voor leerlingen, ouders en medewerkers. U kunt deze hier vinden.