NUOVO Scholen

UniC maakt deel uit van NUOVO Scholen. NUOVO Scholen is verantwoordelijk voor onderwijs aan zo’n 9000 leerlingen, die voor een groot deel uit de gemeentes Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist komen. De vijftien openbare scholen bieden samen een breed, pluriform aanbod van praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium, onderwijs aan anderstaligen en interregionaal onderwijs.

De NUOVO-missie

Vanuit onze onderwijsvisie en collectieve kracht nemen wij verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen. Wij staan voor een sociale en duurzame samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontplooien. Door kwalitatief goed onderwijs aan te bieden, waarmee onze leerlingen zichzelf en hoe ze zich tot de wereld verhouden kunnen ontdekken, helpen wij hen om hun plek in de samenleving betekenisvol in te vullen.

Onze scholen zijn voor iedereen toegankelijk – ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, gender, of overtuiging. Wij omarmen diversiteit door ons open te stellen voor andere meningen en nieuwe ervaringen. Dit dragen we ook over op onze leerlingen. Wij zien onszelf als toekomstbouwers met een bredere missie dan het bieden van onderwijs; wij werken ook aan een duurzame samenleving waarin iedereen zich prettig voelt en veilig zichzelf kan zijn. Hiertoe benutten we de kracht van ons collectief. Wij tonen lef en morele moed door in dialoog te gaan, het voortouw te nemen, en kritisch naar het systeem te kijken als we merken dat we worden beperkt in de uitvoering van onze opdracht.

Wij werken vanuit verbinden, zelf leiden, genieten, moreel, en lef. Ons ontwikkelingsgericht onderwijs rust op vier pijlers:

Waarderend leer- en werkklimaat

Wij creëren een veilige, stimulerende omgeving waarin we uitgaan van en investeren in het goede. Iedereen wordt gezien en gehoord, talenten worden benadrukt, en mentale gezondheid krijgt aandacht. Leerlingen leren vaardigheden om hun eigen welzijn en dat van anderen te vergroten en bewaken.

Aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs

Wij streven naar een stimulerend en contextrijk leerproces dat aansluit bij verschillende behoeften en interesses, met relevante buitenschoolse verbindingen.

Eigenaarschap

Wij faciliteren leerlingen om de regie te nemen over hun eigen leerproces. Wij investeren in de vaardigheden die hiervoor nodig zijn en geven waarderend feedback.

De leerling – en niet het systeem – als uitgangspunt

Wij experimenteren met flexibele onderwijsvormen om zo bij te dragen aan grotere kansengelijkheid. Hierbij streven we naar maatwerk voor iedere leerling.

Een nadere uitwerking van deze ambities is te lezen in het strategisch beleidskader van NUOVO.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting. Ook staat zij het bestuur met raad en advies terzijde. Meer info over de RvT is te vinden op de site van NUOVO Scholen.

Medezeggenschap

De GMR is een afkorting voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het is de medezeggenschapsraad van NUOVO Scholen, die UniC, Leidsche Rijn College, Pouwer College, X11, Utrechts Stedelijk Gymnasium, Ithaka – internationale schakelklassen, ACADEMIE TIEN, VOLT!, Anna van Rijn College, International School Utrecht, Trajectum College, NXT Doorn, NXT Maarsbergen, Openbaar Lyceum Zeist en Openbaar VMBO/Mavo Zeist omvat. Iedere school vaardigt één of meerdere vertegenwoordigers af. Dit kan een docent, een ouder of een leerling zijn. Meer info over de GMR is te vinden op de site van NUOVO Scholen.