Kwaliteit

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van het onderwijs op UniC vinden wij belangrijk. Daarom besteden we er continu aandacht aan op verschillende niveaus. Er zijn contactmomenten met ouders, we houden leerlingen- en ouderenquêtes, er is een leerlingenraad en er zijn samenwerkingsverbanden met andere scholen en onderwijsorganisaties. Ook heeft de school een actieve medezeggenschapsraad. Deze geeft de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies. Waar nodig werkt de school met externe instanties om de benodigde expertise binnen te halen. Alle plannen op het gebied van de kwaliteitszorg zijn vastgelegd in een vierjarig kwaliteitszorgplan 2016-2020. Dit plan dient als basis voor de jaar- en teamplannen van de school.

Scholen op de kaart

Ouders en leerlingen die nog een schoolkeuze gaan maken, kunnen zich oriënteren op de vergelijkingswebsite www.scholenopdekaart.nl. Op deze website staat ook informatie over UniC.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Het meest recente rapport is van 2015. U kunt het inzien op de website van de onderwijsinspectie: https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/.

Samenwerkingen

AOS-HUM

UniC is een (academische) opleidingsschool. Jaarlijks lopen meer dan twintig studenten een stage op UniC. De studenten worden begeleid door een werkplekbegeleider en een schoolopleider. De Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model (AOS-HUM) is een regionaal samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs met de lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Hierin nemen tien scholen deel met in totaal meer dan 300 studenten. www.aos-hum.nl.

PLEION

Binnen PLEION (platform eigentijds onderwijs) wordt sinds 2006 samen gewerkt met veertien VO-scholen uit heel Nederland. Deze scholen hebben een eigenwijze blik op onderwijs. Iedere school is anders. We spreken hier gerust van eenheid in verscheidenheid. De gezamenlijke verantwoordelijkheid die PLEION erkent, stimuleert leren: van, met en door elkaar. www.pleion.nl.

Stichting LeerKRACHT

Iedereen op UniC werkt effectief en doelgericht samen. Sinds 2014 is UniC aangesloten aan Stichting leerKRACHT. De medewerkers worden geschoold in het werken volgens de methodiek van leerKRACHT. We werken hierbij samen met andere scholen en bedrijven die samen met leerKRACHT werken. We delen kennis en kunde tijdens pizza-sessies, veranderfora en bedrijfsbezoeken. Lees meer op www.stichting-leerkracht.nl.

Samenwerkingsverband Sterk VO

Ieder kind een passende onderwijsplek, dat is de opdracht van het samenwerkingsverband. Met scholen, kernpartners en gemeenten werkt Sterk VO samen aan een doorlopende schoolloopbaan voor jongeren en zorgen ze voor goede ondersteuning als dat nodig is. De visie op passend onderwijs en zorg voor de jeugd is samengevat: een sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet. Ondersteuning wordt altijd ingezet volgens het principe van één kind, één gezin, één plan, één regisseur en ouders worden altijd betrokken. Deze samenwerking staat verder beschreven in het Schoolrapport ondersteuning en is te vinden op onze website.

Tevredenheids onderzoeken

UniC voert jaarlijks drie tevredenheidsonderzoeken uit: 

  • Leerlingentevredenheid
  • Oudertevredenheid
  • Medewerkerstevredenheid

De resultaten van al deze onderzoeken worden besproken met de medezeggenschapsraad en gebruikt bij het opstellen van de nieuwe jaarplannen. Wij stellen het bijzonder op prijs als u de jaarlijkse oudertevredenheidsenquête invult. De uitkomsten dragen bij aan de continue verbetering van ons onderwijs.

Kerngetallen doorstroming schooljaar 2020 – 2021

Instroom Bevorderd Niet bevorderd
Leerjaar 1 169 165 4
Leerjaar 2 172 170 2
Leerjaar 3 178 167 11
Leerjaar 4h 115 98 17
Leerjaar 4v 66 65 1
Leerjaar 5v 47 47 0

Examenresultaten schooljaar 2020 – 2021

Resultaten havo: 76% 

Resultaten vwo: 89%