Het onderwijs

Op je toekomst voorbereid

UniC biedt alweer 17 jaar vernieuwend havo-vwo-onderwijs aan en we zijn daarin succesvol. We onderscheiden ons met de volgende 10 kenmerken:

1. UniC biedt eigentijds onderwijs

Leerlingen krijgen onderwijs dat aansluit bij de eisen van deze tijd. Tegelijkertijd halen ze een regulier havo- of vwo-diploma.

2. Leerlingen oefenen met maatschappelijke en actuele situaties

Leerlingen gaan actief met hun leerstof aan de slag in de buitenwereld. Bijvoorbeeld door bestaande bedrijven te helpen bij hun vraagstukken.

3. Leerlingen ontdekken hoe je effectief kunt samenwerken

Hoe verdeel je de taken als je met elkaar een opdracht maakt? Wat doe je als iemand afhaakt? Hoe zorg je dat je met elkaar de planning haalt? En hoe verliep de samenwerking? Op UniC oefenen leerlingen hiermee en worden ze hierin begeleid.

4. Leerlingen ontwikkelen een kritische en onderzoekende houding

Leren is op UniC een actieve bezigheid. Hoe denk je over een bepaald onderwerp en wat kun je erover te weten komen? Daarbij wordt internet veelvuldig geraadpleegd. Leerlingen worden daarin ook begeleid. Wat is waar, wat niet en hoe kom je daarachter?

5. Docenten geven het goede voorbeeld door zich te blijven ontwikkelen

Leerlingen en docenten doorlopen een vergelijkbaar proces. Ook docenten werken veelvuldig samen, reflecteren en geven elkaar feedback. Op die manier kunnen zij zich beter inleven in de leerlingen en hen goed ondersteunen.

6. Er wordt intensief gebruik gemaakt van ICT- en multimedia toepassingen

Op school volgen de leerlingen soms een workshop en thuis bekijken ze de uitleg van een docent op YouTube. Of ze leren uit een boek en volgen de berichten op Facebook. Deze toepassingen verschillen per vak, leerjaar en docent.

7. Leerlingen ontwikkelen hun talent, tonen initiatief en nemen verantwoordelijkheid

Op UniC krijgen leerlingen volop gelegenheid om te ontdekken waar ze goed in zijn en en krijgen ze de ruimte om keuzes te maken. Bijvoorbeeld het combineren van een bèta-profiel met een kunstvak.

8. Leerlingen worden intensief begeleid

Op UniC hebben mentoren gemiddeld meer tijd per leerling dan op veel andere scholen. Mentoren begeleiden de studievoortgang, de persoonlijke ontwikkeling en de samenwerking met anderen.

9. UniC biedt een veilige omgeving

Leerlingen durven zichzelf te uiten en zich te ontwikkelen. Dat wordt extra duidelijk op speciale dagen zoals Paarse Vrijdag waar veel leerlingen actief aan meedoen. We hechten veel waarde aan een plezierige sfeer en een veilig klimaat.

10. Leerlingen halen een diploma met méér waarde

De leerlingen op UniC zijn succesvol in het behalen van hun diploma. Daarnaast hebben ze zicht gekregen op wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Ze hebben ook hun persoonlijkheid ontwikkeld en zijn sociaal vaardig.

Docententeam en teamteaching

UniC is trots op haar docenten, omdat zij op een vakkundige manier en met veel enthousiasme onze eigentijdse vorm van onderwijs waarmaken.

Docententeam

Het team van UniC bestaat uit bevoegde 1e en 2e graads docenten aangevuld met leraren in opleiding, bijvoorbeeld studenten van de lerarenopleiding. Het zijn studenten van de lerarenopleiding van de Hogeschool van Utrecht en van de Universiteit van Utrecht. De combinatie van docenten
en studenten zorgt ervoor dat we enerzijds gebruik maken van de ervaring van bevoegde docenten en anderzijds ons voordeel doen met nieuwe onderwijskundige inzichten van de opleidingen. Bovendien brengen de studenten jeugdig enthousiasme met zich mee. Zo levert de school een bijdrage aan de ontwikkeling van toekomstige docenten waarvan een deel ook op UniC terecht zal komen.

Domeinen en groepen

Leerlingen krijgen in de onderbouw regelmatig onderwijs in een domein, waarbij maximaal 60 leerlingen in één ruimte zitten. Ze worden dan begeleid door meerdere docenten. Op die manier kunnen ze veelvuldig samenwerken binnen hun maatjescirkel en kunnen ook docenten van elkaars kwaliteiten gebruikmaken.

In de bovenbouw zijn de groepen kleiner en is de groeps- grootte afhankelijk van de te volgen (profiel)vakken.

Onderwijs

Onderbouw: persoonlijke groei

Voor leerlingen in de leerjaren 1, 2 en 3, brede brugklas, staan de jaren vooral in het teken van het leren in de vingers krijgen. Hoe kun je zelfstandig leren én samenwerkend leren? Hoe leer je over jezelf te praten? Hoe houd je je resultaten bij? Hoe zorg je ervoor dat je voldoende presteert, zodat je overgaat naar het volgende leerjaar? Daarnaast ontwikkelen leerlingen hun talenten en interesses zodat ze ontdekken wie ze zijn.

Leren in de onderbouw

De leerlingen werken met thema’s en opdrachten uit de leergebieden natuur of maatschappij. In het thema natuur zijn de vakken biologie en natuurkunde geïntegreerd en in het thema maatschappij geschiedenis en aardrijkskunde. Deze thema’s worden met elkaar afgewisseld. Daarnaast krijgen ze wekelijks het vak MotiVaktie. Voor de verdere lesverdeling, kijkt u in de lessentabel in paragraaf 5.2.

Keuzes maken

Vanaf leerjaar 3 wordt er ook steeds meer nadruk gelegd op vakgericht werken en kennisverwerving. Het is ook belangrijk dat leerlingen ontdekken wat ze willen, want ze gaan verschillende keuzes maken. Na dit jaar stromen ze door naar havo of vwo. Welk profiel past het beste bij ze en welke vakken? Verder starten ze met het verkennen van de arbeidsmarkt. Leerlingen werken steeds vaker individueel. Ze moeten steeds grotere hoeveelheden kennis tot zich nemen en over langere periodes hun werk plannen. Verder krijgen ze voorlichting en advies over vervolgstudies en beroepen.

Bovenbouw: diploma halen

In leerjaar 4 gaan leerlingen aan de slag met het profiel waar ze voor gekozen hebben. Ze zetten dan ook de eerste stap naar het examen omdat ze het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) volgen. De resultaten die ze daarmee behalen staan in Magister en tellen mee voor het eindexamen.
De leerlingen van 5 havo en 6 vwo starten direct met de voorbereiding van hun examen. De leerlingen in 5 vwo gaan eerst nog een jaar verder verdiepen.

Leren in de bovenbouw

In de bovenbouw werken leerlingen afwisselend individueel en samen. Tijdens claimuren krijgen leerlingen instructie van hun vakdocenten. Daarnaast werken ze tijdens de keuzewerktijd (KWT) zelfstandig of samen aan hun verwerkingsopdrachten onder begeleiding van docenten. Tijdens challenge werken leerlingen aan profielgebonden, vakoverstijgende projecten, waarbij de verbinding met de buitenwereld wordt gezocht. Het schooljaar is opgedeeld in vier periodes die worden afgesloten met een toetsweek.

Maatjescirkel, UniC-weken en MotiVaktie

UniC heeft specifieke elementen die kenmerkend zijn voor ons onderwijs:

Maatjescirkel

In de onderbouw zitten leerlingen in een vaste maatjescirkel (mc) van ongeveer vijf leerlingen, die voor een periode van ongeveer twaalf weken met elkaar samenwerken. Binnen die cirkel werken leerlingen met elkaar aan opdrachten die ze gezamenlijk uitvoeren. Leerlingen leren zo hun eigen kwaliteiten kennen en geven elkaar feedback. De vaste begeleider van de maatjescirkel is ook de mentor van de leerlingen. Daarnaast werken leerlingen uiteraard ook individueel.

UniC-weken

In de onderbouw zijn er gemiddeld twee UniC-weken per jaar. Tijdens deze weken werken leerlingen met elkaar aan thema’s, die verder gaan dan het reguliere programma. Er worden maatschappelijke thema’s behandeld zoals mediawijsheid en duurzaamheid. Ondernemende projecten buiten school zijn vaak onderdeel van de UniC-week. De UniC-weken worden meestal op een bijzondere wijze afgesloten. In de bovenbouw zijn de UniC-weken toetsweken.

MotiVaktie

Bij het vak MotiVaktie worden leerlingen gericht onder- steund bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ze verkennen hun interesses, ontdekken wie ze zijn en wat ze boeit. Zo krijgen ze de ruimte om nieuwe dingen te onderzoeken en nieuwe wegen in te slaan. De MotiVaktietijd wordt ook gebruikt om belangrijke studievaardigheden aan te leren die de leerlingen bij andere vakken weer nodig hebben.

MotiVaktie in de onderbouw

In het eerste en tweede leerjaar werken de leerlingen een dagdeel per week aan een onderwerp waar ze zelf voor kiezen. De periodes duren zes à acht weken. Alleen of samen met andere leerlingen schrijven ze een plan, vragen er goedkeuring voor, voeren het uit en presenteren de resultaten aan hun medeleerlingen. Een vast team docenten begeleidt dit proces en houdt ook zicht op de voortgang. Leerlingen mogen op school werken maar ook thuis of op locatie.

MotiVaktie in de bovenbouw

In het derde leerjaar heeft MotiVaktie vooral als doel om leerlingen te ondersteunen in de keuzes die ze gaan maken. Daarom krijgen ze veel voorlichting en advies over vervolgstudies en beroepen en worden er stages aangeboden. In de bovenbouw is MotiVaktie in het mentoraat en in loopbaanbegeleiding geïntegreerd.

Voortgang van het leerproces

Ontwikkeling

Op UniC hechten wij belang aan het goed volgen van het ontwikkelingsproces van de leerlingen. Docenten geven feedback via de elektronische leeromgeving It’s Learning of in een gesprek met de leerling. Wat betreft de vaardigheden is de mentor goed op de hoogte en dit kan tijdens mentorgesprekken met ouders en leerlingen besproken worden. In Magister staan de verslagen van de mentorgesprekken en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In de loop van hun schoolcarrière nemen leerlingen hier zelf de verantwoordelijkheid voor en presenteren zij hun bevindingen tijdens driehoeksgesprekken (ouder-leerling-mentor).

Beoordelingen en overgang

Tijdens het schooljaar kunnen de ouders de voortgang van hun kind volgen in Magister. Elke ouder krijgt daarvoor eigen inloggegevens.
Voor ieder leerjaar gelden doorstroomregelingen. Elk jaar zorgen we voor actuele versies die u kunt downloaden via de website.
Zijn er tussendoor vragen over de voortgang, dan is het altijd mogelijk om contact op te nemen met de mentor van uw kind. Daarnaast zijn de docenten ook per mail bereikbaar voor onderwijsinhoudelijke vragen.

Keuzemoment havo/vwo en profielkeuze

Keuze voor havo/vwo

Aan het einde van leerjaar 2 krijgen de leerlingen een voorlopig advies voor havo of vwo.
Aan het einde van leerjaar 3 wordt er, in samenwerking met ouders en leerlingen, een definitieve keuze voor havo of vwo gemaakt. Er is in de loop van het jaar aandacht, begeleiding en advies hiervoor.

Profielkeuze

Op UniC kan uit vier profielen worden gekozen voor de bovenbouw:

  1. Cultuur en Maatschappij 
  2. Economie en Maatschappij 
  3. Natuur en Techniek
  4. Natuur en Gezondheid

Examen doen

In de bovenbouw staat het eindexamen centraal. Alle inspanningen worden gericht op het behalen van het diploma.

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Uiterlijk 1 oktober ontvangen alle leerlingen uit de jaren 4 t/m 6 de laatste versie van het programma van toetsing en afsluiting. In het PTA staat per vak aangegeven welke toetsen er zijn, welke stof daarbij aan bod komt en hoe zwaar het cijfer van de toets meetelt bij de bepaling van het eindcijfer voor dat bepaalde vak. Op basis van een PTA kan een leerling uit de bovenbouw zijn of haar planning maken van de werkzaamheden voor het lopende schooljaar.

Examenreglement

In het examenreglement staan alle afspraken en regels voor het schoolexamen (SE) en het centraal schriftelijk eindexamen (CE). Dit reglement geldt voor alle scholen van NUOVO en staat op de website www.nuovo.eu. Op basis van het algemene reglement heeft UniC een aanvullend reglement gemaakt. Dit reglement wordt samen met het PTA aan de leerlingen uitgereikt. Wij adviseren leerlingen en ouders om dit reglement zorgvuldig door te nemen.

Examentraining

Na het afronden van de examenstof, bereiden de leerlingen in 5 havo en 6 vwo zich voor op hun eindexamen. Dat doen zij onder leiding van hun docenten. Alle activiteiten zijn dan gericht op eindexamen doen:

  • Algemene workshops (timemanagement, hoe ga je om met examenvragen enzovoort).
  • Vakinhoudelijke workshops.
  • Stilteruimte om te oefenen met proefexamens.