Begeleiding en
extra ondersteuning

Leerlingbegeleiding

Op UniC hebben we aandacht voor de ondersteuning van onze leerlingen. Het kan gebeuren dat iets de ontwikkeling op een van deze gebieden (tijdelijk) in de weg staat. Wij ondersteunen de leerling dan bij het vinden van een passende ondersteuning, binnen of buiten school.


De ondersteuning op UniC is in te delen in vier categorieën:

  • Basisondersteuning
  • Basis+ ondersteuning 
  • Medium ondersteuning 
  • Intensieve ondersteuning
Hieronder volgt een globaal overzicht van de ondersteuningsvormen en de betrokken medewerkers per categorie.


Ondersteuningsstructuur ()

Basisondersteuning

Elke leerling krijgt basisondersteuning, dit gebeurt in de lessen en het mentoraat. Het doel is dat de leerling zich, samen met mentoren en docenten ontwikkelt, om weerbaar en voldoende veerkrachtig te zijn.

Mentoraat

De mentor begeleidt de voortgang van de leerling individueel en in een stamgroep van ongeveer 15 leerlingen. De mentor van een leerling is de schakel tussen school en thuis en is voor ouders het eerste aanspreekpunt. De mentor volgt alle leerlingen intensief en onderhoudt contact met de overige teamleden. In de begeleiding op UniC gaan we er vanuit dat elke leerling expert is van het eigen leven. Ook zal de mentor regelmatig driehoekgesprekken voeren met de leerling en ouders. De mentor helpt mentorleerlingen met het ontwikkelen van persoonlijke en studievaardigheden.

Faciliteiten

Leerlingen met dyslexie kunnen tegen een geringe vergoeding op school en thuis gebruik maken van Claroread.

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kunnen op basis van een deskundigenverklaring gebruik maken van tijdverlenging/laptopgebruik/tekst-naar-spraaksoftware bij toetsen. Hierbij houden we de eisen aan die door het College van Toetsing en Examen (CvTE) wordt gehanteerd.

Basis+ ondersteuning

Een basis+ ondersteuning wordt ingezet door de mentor en interne specialisten om de leerling tijdelijk te versterken om volledig mee te kunnen draaien. Dit is voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften zoals faalangst en executieve vaardigheden. Het merendeel van de leerlingen op UniC heeft aan de basis/basis+ ondersteuning voldoende.

Medium ondersteuning

Voor leerlingen met grotere ondersteuningsbehoeften en beperkte aanpassingen binnen de school kan medium ondersteuning worden ingezet. UniC geeft passend onderwijs samen met kernpartners vorm.

Zorgcoördinatoren

De zorgcoördinator is eindverantwoordelijk voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte en bespreekt de stand van zaken een aantal keer per jaar met de verschillende teamleiders. De zorgcoördinator is ook het aanspreekpunt voor de mentoren

De zorgcoördinator kan besluiten de ondersteuningsbehoefte van een leerling met een multidisciplinair team te bespreken. We overleggen dit altijd met de leerling en ouders omdat hiervoor toestemming nodig is. We vragen ouders vaak ook om aan te sluiten bij dit overleg. Je kunt de zorgcoördinatoren per mail bereiken: zorgco@unic-utrecht.nl.

Kernpartners

UniC werkt samen met verschillende externe kernpartners. Deze organisaties bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, gezondheid of veiligheid. Hieronder vallen de begeleider van het passend onderwijs vanuit het Samenwerkingsverband, de jeugdverpleegkundige en schoolarts, de jeugdgezondheidsgezorg en de leerplichtambtenaar. Tweewekelijks vindt een Kernpartneroverleg (KPO) plaats en drie keer per jaar komt het Zorgadviesteam (ZAT) bijeen waarbij de schoolleiding aansluit.

OPP

Het ontwikkelingsperspectiefplan is een document om de begeleiding en evaluaties vast te leggen voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen. Dit document is verplicht voor leerlingen met medium en intensieve ondersteuning. Het OPP wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd door school, samen met ouders en leerling.

Intensieve ondersteuning

Als een leerling meerdere ondersteuningsbehoeften en grote aanpassingen nodig heeft, wordt intensieve
ondersteuning ingezet. Het doel van deze ondersteuning is samen met school en kernpartners op zoek naar
passend onderwijs binnen of buiten UniC.


Orthopedagoog

UniC heeft een orthopedagoog die deskundig is op het gebied van ontwikkeling en opvoeding. De orthopedagoog denk mee over pedagogisch handelen in de klas en kan de orthopedagoog docenten en mentoren adviseren, eventueel op basis van (les)observaties. Ook de zorgcoördinator kan gebruik maken van deze expertise.

Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op een passende onderwijsplek. Vanuit SVW Sterk VO wordt met scholen, kernpartners en gemeenten gewerkt aan een doorlopende schoolloopbaan voor jongeren. We zorgen voor goede ondersteuning als dat nodig is. De visie op passend onderwijs en zorg voor de jeugd is: een sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet. Ondersteuning wordt altijd ingezet volgens het principe van één kind, één gezin, één plan, één regisseur en ouders worden altijd betrokken.

Visie passend onderwijs

Een leerling die op UniC komt, is mét de extra ondersteuning, in staat om het havo- of vwo-diploma te halen. UniC kan ondersteuning bieden binnen randvoorwaarden met zoals capaciteit, expertise, budget en organisatie. De gewenste aanpak moet natuurlijk wel aansluiten bij het specifieke onderwijsconcept van UniC. Het gaat om de volgende aspecten: heterogene groepen, thematische aanpak, opdrachtgestuurd, coöperatieve werkwijze en teamteaching. De school stelt hiervoor geen extra middelen ter beschikking. Maar er is wel financiering in het kader van passend onderwijs. Als die - in uitzonderingsgevallen - onvoldoende blijkt, dan dragen de ouders de extra kosten moeten dragen.

De extra ondersteuning is een gedeelde verantwoordelijkheid van de leerling, de ouders, de school en eventuele hulpverlening.

Meer informatie hierover vind je in het schoolondersteuningsprofiel (sop) op deze site.

Anti-pestprotocol

Pesten hoort niet op school. Om te voorkomen dat het toch gebeurt, zetten we op UniC de volgende middelen in:

  • In de UniC-afspraken, die in overleg met de leerlingen zijn opgesteld, wordt aandacht besteed aan respect voor elkaar.
  • De mentoren besteden in de maatjescirkels regelmatig aandacht aan een goede omgang met elkaar.
  • In de mentorgesprekken is er aandacht voor het signaleren van pesten.
  • De mentor is eerste aanspreekpunt maar een leerling kan ook altijd contact opnemen met de vertrouwenspersonen binnen UniC.
  • In leerjaar 1 komt pesten in een aantal workshops aan de orde.

Komt het ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch voor dat een leerling wordt gepest, dan gelden de afspraken die we daarover op UniC hebben gemaakt en die vastgelegd zijn in het anti-pestprotocol. Aanspreekpunt voor het beleid is Lianne den Oude - van Leeuwen, loudevanleeuwen@unic-utrecht.nl

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten die met jeugdigen werken verplicht de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De Meldcode heeft als doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling snel passende hulp te bieden zodat een einde komt aan de (bedreigende) situatie. De Meldcode heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking en eergerelateerd geweld. Getuige zijn van huiselijk geweld is ook kindermishandeling.Lees hier het volledige document

NUOVO Scholen baseert haar aanpak op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het voortgezet onderwijs zoals deze door het Nederlands Jeugdinstituut is opgesteld.

Vertrouwenspersonen

Mocht het nodig zijn, dan kun je contact opnemen met onze externe vertrouwenspersonen, Lilian Vermeulen of Anton de Leeuw.

Hun hulp kan ingeroepen worden door leerlingen, ouders en medewerkers voor advies over ‘omgaan met een klacht’ of als je steun zoekt bij het indienen van een klacht. Je kunt ook moeilijk bespreekbare zaken bij hen aankaarten. Lilian en Anton zijn bereikbaar op 070-2600032 of via mail: info@cvp-plus.nl

Deze vertrouwenspersonen zijn in formele zin niet in dienst bij NUOVO Scholen en dus onafhankelijk.

Vertrouwenspersonen UniC

Stef van der Zanden (szanden@unic-utrecht.nl) en Margot Serris (mserris@unic-utrecht.nl) zijn de vertrouwenspersonen binnen UniC voor zowel leerlingen als medewerkers. Zij zijn in dienst bij NUOVO Scholen.