Begeleiding en
extra ondersteuning

Mentoraat

De mentor begeleidt de voortgang van de leerling individueel en in een stamgroep van ongeveer 15 leerlingen. Deze mentor is de schakel tussen school en thuis en is voor ouders het eerste aanspreekpunt. De mentor volgt alle leerlingen intensief en onderhoudt contact met de overige teamleden.
In de begeleiding op UniC staat de opvatting centraal dat elke leerling expert is van zijn of haar eigen leven. Ook zal de mentor regelmatig driehoeksgesprekken voeren met de leerling en ouders. De mentor helpt mentorleerlingen met het ontwikkelen van persoonlijke en studievaardigheden.

Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op een passende onderwijsplek. Vanuit Sterk VO wordt met scholen, kernpartners en gemeenten gewerkt aan een doorlopende schoolloopbaan voor jongeren en zorgen we voor goede ondersteuning als dat nodig is. De visie op passend onderwijs en zorg voor de jeugd is samengevat: een sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet. Ondersteuning wordt altijd ingezet volgens het principe van één kind, één gezin, één plan, één regisseur en ouders worden altijd betrokken.

Visie passend onderwijs

Een leerling die op UniC komt, zal mét de extra ondersteuning die wordt geboden, in staat moeten zijn om het havo- of vwo-diploma te halen.
UniC kan ondersteuning bieden binnen de randvoorwaarden met betrekking tot capaciteit, expertise, budget en organisatie. De gewenste ondersteuningsaanpak sluit aan bij het specifieke onderwijsconcept van UniC. Het gaat om de volgende aspecten: heterogene groepen, thematische aanpak, opdrachtgestuurd, coöperatieve werkwijze en teamteaching. De school stelt hiervoor geen extra middelen ter beschikking. Er is wel financiering in het kader van passend onderwijs. Als die - in uitzonderingsgevallen - onvoldoende blijkt, dan zullen de ouders de extra kosten moeten dragen.

Om goede ondersteuning te kunnen waarborgen wordt elk schooljaar de afweging gemaakt hoeveel leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op UniC geplaatst kunnen worden. Natuurlijk houden wij ons aan de afspraken zoals die in de stad Utrecht zijn gemaakt.

De extra ondersteuning is een gedeelde verantwoordelijkheid van de leerling, de ouders, de mentor, de trajectcoach, de zorgcoördinator, de kernpartners en de overige leden van het docententeam.

Meer informatie hierover kunt u vinden in het schoolondersteuningsprofiel (sop) via de website.

Extra ondersteuning

UniC biedt op verschillende wijze ondersteuning aan alle leerlingen. Zo krijgen leerlingen overzicht door de studiewijzers, krijgen leerlingen feedback op gemaakt werk en worden leerlingen ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. Voor sommige leerlingen is meer ondersteuning of uitdaging nodig. Een greep uit de mogelijkheden:

  • Leerlingen met dyslexie kunnen tegen een geringe vergoeding op school en thuis gebruik maken van Claroread.
  • Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kunnen op basis van een deskundigenverklaring gebruik maken van tijdverlenging / laptopgebruik / tekst-naar-spraaksoftware bij toetsen.
  • Leerlingen die voorlopen met (een) vak(ken) kunnen geregeld in een opvolgend jaar de lessen volgen en versneld examen doen in dat vak/die vakken.
  • Als het nodig is onderzoeken we of maatwerk mogelijk is met behoud van ons concept.

Buiten de lessen worden faalangstreductietrainingen en examenstressreductietrainingen aangeboden.

Zorgcoördinatoren

UniC heeft twee zorgcoördinatoren en een orthopedagoog. De zorgcoördinator is eindverantwoordelijk voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte en bespreekt de stand van zaken een aantal keren per jaar met de verschillende teamleiders. Zij is ook het aanspreekpunt voor de mentoren. Mocht er aanleiding voor zijn, dan kan zij ook besluiten de ondersteuningsbehoefte van een leerling met een multidisciplinair team te bespreken, het zogenaamde zorgadviesteam (ZAT). U wordt als ouder van zo’n voornemen altijd op de hoogte gesteld, mede omdat uw toestemming daarvoor noodzakelijk is.

Het zorgadviesteam bestaat uit een medewerker van de jeugdgezondheidszorg, een begeleider Passend Onderwijs (vanuit SterkVO), een jeugdhulpverlener (vanuit Lokalis), een leerplichtambtenaar en de zorgcoördinator. Dit team komt drie keer per jaar bij elkaar. U kunt de zorgcoördinator per mail bereiken: zorgco@unic-utrecht.nl. Meer informatie over dyslexie en andere ondersteuning vindt u in het schoolondersteuningsprofiel (sop) via de website.

Kernpartners

UniC werkt samen met verschillende externe partners. Deze organisaties bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, gezondheid of veiligheid. Hieronder vallen de begeleider van het passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband, de jeugdverpleegkundige en schoolarts, de jeugdgezondheidsgezorg en de leerplichtambtenaar. Tweewekelijks vindt een Kernpartneroverleg plaats.

Pestprotocol

Pesten hoort op school niet te gebeuren. Om te voorkomen dat het toch gebeurt, zetten we op UniC de volgende middelen in:

  • In de UniC-regels, die in overleg met de leerlingen worden opgesteld, wordt aandacht besteed aan respect voor elkaar.
  • De mentoren besteden in de maatjescirkels regelmatig aandacht aan een goede omgang met elkaar.
  • In de mentorgesprekken is er ook aandacht voor het signaleren van pesten.
  • In leerjaar 1 komt het pesten in een aantal workshops aan de orde.

Komt het ondanks deze voorzorgsmaatregelen tóch voor dat een leerling wordt gepest, dan gelden de afspraken die we daarover op UniC hebben gemaakt en die vastgelegd zijn in het pestprotocol. Daarin wordt uitgegaan van de zogenaamde vijfsporenaanpak. Het uitgangspunt van het pestprotocol is de gedeelde verantwoordelijkheid.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten die met jeugdigen werken verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De Meldcode heeft als doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling snel passende hulp te bieden zodat een einde komt aan de (bedreigende) situatie. De Meldcode heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking en eergerelateerd geweld. Tot kindermishandeling wordt ook gerekend het getuige zijn van huiselijk geweld.

Lees hier het volledige document.

NUOVO Scholen baseert haar aanpak op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het voortgezet onderwijs zoals deze door het Nederlands Jeugd Instituut is opgesteld.

Vertrouwenspersonen

Mocht het nodig zijn, dan kunt u contact opnemen met onze externe vertrouwenspersonen, Lilian Vermeulen of Anton de Leeuw.

Hun hulp kan ingeroepen worden door leerlingen, ouders 
en medewerkers voor advies over ‘omgaan met een klacht’ of als u steun zoekt bij het indienen van een klacht. U kunt ook moeilijk bespreekbare zaken bij hen aankaarten. Lilian en Anton kun u bereiken op 070-2600032 of via mail: info@cvp-plus.nl.

Deze vertrouwenspersonen zijn in formele zin niet in dienst bij NUOVO Scholen en dus onafhankelijk.

Vertrouwenspersonen UniC

Margot Serris (mserris@unic-utrecht.nl) en Stef van der Zanden (szanden@unic-utrecht.nl) zijn de vertrouwenspersonen binnen UniC voor zowel leerlingen als medewerkers. Zij zijn in dienst bij NUOVO Scholen.