Afspraken
en regels

Omgangs- en integriteitscode

Binnen UniC hanteren we een omgangs- en integriteitscode, die geldt voor alle NUOVO Scholen.
Daarin wordt aangegeven hoe wij met elkaar om willen gaan. Deze code is van toepassing op alle medewerkers, stagiaires, gedetacheerde medewerkers en uitzendkrachten, maar ook op het ‘verkeer’ tussen medewerkers en leerlingen, hun ouders en andere begeleiders van leerlingen. Daarnaast is de code op een aantal onderdelen ook van toepassing op derden. Indien we van mening zijn dat er sprake is van ongewenst gedrag, dan raadplegen we altijd deze code.

In de omgangs- en integriteitscode komen onderwerpen aan bod als:

 • gelijke behandeling ongeacht overtuiging
 • normen en waarden
 • kleding, uiterlijke verzorging
 • relaties
 • belangenverstrengeling

In de volledige regeling vindt u bij elk onderwerp concrete voorbeelden ter illustratie. U kunt de omgangs- en integriteitscode downloaden op www.nuovo.eu.

ICT-protocol

ICT speelt binnen het onderwijsconcept van UniC een belangrijke rol. Vrijwel alle leerlingen zijn in het bezit van een laptop, het lesmateriaal is digitaal en ons gebouw is uitgerust met een geavanceerd netwerk. Om daar zorgvuldig mee om te gaan is een ICT-protocol noodzakelijk. Dit protocol vindt u op onze site.

Veiligheid

De veiligheid in en rondom de school is belangrijk. Daarom hebben we op UniC samen met de andere scholen in de wijk, het wijkbureau en de politie een convenant getekend. Dit convenant heeft als doel de veiligheid in en rondom de school te vergroten door het tijdig signaleren van strafbaar gedrag. In en rondom de school zijn er camera’s geplaatst.

In het convenant is onder andere vastgelegd:

 • dat we als school altijd aangifte doen van strafbare feiten. 
 • dat de school in voorkomende gevallen bevordert dat ook de leerlingen aangifte zullen doen van strafbare feiten.
 • dat we jaarlijks alle kluisjes controleren.

Wat betreft het fietsverkeer naar onze school heeft de ervaring ons het volgende geleerd: in Park Transwijk kan het ’s middags na schooltijd onprettig zijn als leerlingen alléén door het park fietsen. ’s Morgens speelt dat niet, omdat er tussen 8.00 uur en 8.30 uur veel fietsverkeer is. Daarom adviseren we leerlingen om na schooltijd niet alleen door park Transwijk te fietsen maar samen met anderen.

Roken en alcohol

UniC heeft een actief beleid als het gaat om preventie. Zo werken de leerlingen gedurende hun schooltijd aan specifieke digitale lespakketten rond roken, alcohol en drugs. Verder worden er regelmatig cursussen aangeboden voor docenten. Daarin leren zij hoe ze het gebruik van roken, alcohol en drugs kunnen signaleren en hoe ze leerlingen daarin kunnen begeleiden. De onderwerpen komen ook aan bod tijdens themabijeenkomsten met ouders.
Naast preventie hebben we ook beleid ontwikkeld in samenwerking met VICTAS, centrum voor verslavingszorg, de ouder- en leerlingengeleding van de MR, leerlingen uit de leerlingenraad en de directie van de school.

De regels luiden als volgt:

Alcohol

 • Op schoolfeesten en tijdens excursies is het gebruik van alcohol door leerlingen en medewerkers niet toegestaan.
 • Het gebruik, bezit en onder invloed zijn van alcohol tijdens lestijden is verboden.

Roken

Het is verboden om te roken op het terrein van de school. In verband met overlast voor de buurtbewoners vragen we leerlingen en medewerkers om ook in de omgeving van de school niet te roken.

Maatregelen, schorsing en verwijdering

Indien er aanleiding voor is, kan een teamleider of de rector maatregelen treffen. Zo’n aanleiding kan zijn:

 • regels of afspraken regelmatig niet nakomen
 • een medeleerling of teamlid bedreigen
 • strafbare feiten plegen
 • normoverschrijdend gedrag vertonen

De teamleider of rector kan één van de twee volgende maatregelen opleggen:

 1. Een officiële maatregel. Het gaat om een pedagogische maatregel voor de duur van maximaal één schooldag. Een leerling wordt dan voor kortere of langere tijd buiten de les- of onderwijssituatie geplaatst om de rust te herstellen of om na te gaan wat er precies is voorgevallen. U wordt als ouder daarover geïnformeerd.
 2. Schorsing voor één of meerdere dagen. Als een leerling wordt geschorst ontvangt u van deze schorsing altijd schriftelijk bericht. U heeft dan het recht om gehoord te worden en u kunt tegen het besluit beroep aantekenen. De onderwijsinspectie en de afdeling leerplicht worden eveneens op de hoogte gesteld als het om een schorsing gaat van meer dan één dag. Indien een leerling meerdere keren is geschorst, kan dit leiden tot een besluit tot verwijdering.

Beschadiging en vermissing

De school is niet verantwoordelijk voor het vergoeden van de kosten als gevolg van beschadiging of vermissing van zaken die een leerling mee naar school neemt. Daarom adviseren wij het volgende:

 • liever geen kostbare zaken mee naar school nemen;
 • waardevolle voorwerpen in de kluis bewaren;
 • de fiets goed op slot zetten;
 • zorgvuldig omgaan met de eigen spullen en die van anderen;
 • gevonden voorwerpen altijd bij de conciërgebalie inleveren.

Wettelijke aansprakelijkheid

U bent als ouder of verzorger aansprakelijk voor de schade die uw kind eventueel toebrengt aan medeleerlingen, het schoolgebouw, de inventaris of de apparatuur. De schade valt meestal onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Mocht dat niet het geval zijn, dan draagt u als ouder de kosten van de aangerichte schade.