Schoolgids 2022-2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hartelijk welkom op UniC! Fijn dat je je kind toevertrouwt aan het team van onze school. In een goede samenwerking tussen ouder(s), leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding stimuleren we de leerlingen zich optimaal te ontwikkelen.

Met deze schoolgids informeren wij ouder(s) en/of verzorger(s) over belangrijke onderwerpen. Voor de leesbaarheid van de gids vermelden wij hierna steeds ouder(s), maar bedoelen daarmee ook verzorger(s).

UniC is een school voor vernieuwend en eigentijds onderwijs. We zijn daarin succesvol. Wij prikkelen de ondernemingslust van leerlingen en leraren met uitdagend onderwijs en bieden vrijheid binnen kaders. Ons onderwijs staat midden in de wereld. De naam UniC is gebaseerd op de uniciteit die wij erkennen en uitdragen:

• Elke leerling is uniek. Daarom stimuleren wij de ontwikkeling van de unieke talenten, interesses en vaardigheden.

• Ons onderwijs is uniek, omdat we kennisverwerving verbinden met samenwerkend leren en persoonlijke groei.

• Onze school is uniek, omdat we met innovatief onderwijs een eigen weg inslaan.

UniC wil met het unieke en eigentijdse onderwijs laten zien dat leerlingen een havo- of vwo-diploma kunnen halen met méér waarde. Leerlingen hebben plezier tijdens hun schoolloopbaan op UniC. Ze halen een diploma en ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Het worden mondige burgers die hun weg weten te vinden in de multimediamaatschappij en die weten hoe ze samen met anderen resultaten kunnen boeken. Omdat ze hun talenten, hun vaardigheden en hun creativiteit hebben ontwikkeld, is het gemakkelijker om mee te bewegen met alle ontwikkelingen in de samenleving. Een goede relatie met de ouder(s) vinden wij van groot belang.

Samen kunnen we, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de ontwikkeling en groei van uw kind in goede banen leiden. Openheid, vertrouwen en werken vanuit de relatie zijn daarbij belangrijk. Je kunt ons daarop aanspreken. Dit is de schoolgids 2022-2023 waarin je belangrijke informatie over de school vindt. Uiteraard is ook onze website een bron van nuttige en actuele informatie en stellen wij de ouder(s) in staat de vorderingen van kind online te volgen.

Vragen of opmerkingen horen we graag!

Met vriendelijke groet,
UniC
Ellen van Lisdonk, rector 
Mark Langerwerf, adjunct

Extra informatie

Corona/Covid-19

Mochten wij in de loop van het schooljaar aanpassingen moeten treffen of (RIVM) maatregelen moeten doorvoeren die afwijken van de informatie in deze schoolgids dan informeren wij daar direct over.

NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs is een steunprogramma voortgezet onderwijs. Dit steunprogramma is voor de komende 2,5 jaar 2021 - 2023. Hoe wij de komende schooljaren vanuit Nuovo / UniC hieraan invulling geven, wat ons concrete plan van aanpak wordt en over actuele ontwikkelingen informeren wij rechtstreeks per brief/nieuwsbrief en website